Инсталиране и настройка на API - версия 3.21

След като заплатите таксата за използване на API ще получите API номер и API секретен ключ, както и помощен PHP файл ClassFAPI.php.


Postman настройки

Authorization таб
Type: Basic Auth
Username: {{API_NUMBER}}
Password: {{API_KEY}}

Tests таб
var data = JSON.parse(responseBody);
postman.setEnvironmentVariable('API_NUMBER', ''); // между апострофите въведете API номера
postman.setEnvironmentVariable('API_KEY', ''); // между апострофите въведете API ключа

Тестов URL
https://fakturirane.eu/api/license_status


CURL пример на PHP

$API_URL = 'https://fakturirane.eu/api/';
$API_COMMAND = 'license_status';
$API_NUMBER = ''; // предоставя се от фирма Лиценз ЕООД
$API_KEY = ''; // предоставя се от фирма Лиценз ЕООД

$data = array(); // array('sale_id'=>62);

$header = array('Authorization: Basic '.base64_encode($API_NUMBER.':'.$API_KEY));
$ch = curl_init();
try{
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $API_URL.$API_COMMAND);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($data));
  $result = curl_exec($ch);
  $result = json_decode($result);
  if($result->error == 0){
    return $result;
  }else{
    echo 'Грешка № '.$result->error;
  }
}catch (Exception $ex) {
  echo 'Грешка: '.$ex->getMessage();
}finally{
  curl_close($ch);
}


Настройка в PHP базирани системи

Копирайте файла ClassFAPI.php в public_html/ или друга папка на вашия хостинг, която е достъпна през уеб браузър, например /public_html/fapi/. Файлът съдържа PHP клас, който улеснява достъпа до API.

След това създайте нов PHP файл welcome.php и в него копирайте PHP кода от тук. В променливата $API_NUMBER въведете вашия ЕИК номер, а в $API_KEY - секретния ключ за достъп.

След това заредете във вашия уеб браузър адреса: http://вашия сайт/fapi/welcome.php.

Ако всичко е наред с инсталацията, тогава на екрана ще се зареди следното съобщение: "Добре дошли във Фактуриране API - версия 3.21!".


Delphi пример

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  Command, Data, Answer: string;
  DataToSend : TStringStream;
  LJsonValue: TJSONValue;
begin
  Command := 'document_statistics';
  Data := '{"type":"2","year":"2019"}';
  try
    DataToSend := TStringStream.Create(data, TEncoding.UTF8);
    try
      IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL1.SSLOptions.Method := sslvTLSv1_2;
      IdHTTP1.IOHandler := IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL1;
      IdHTTP1.Request.Accept := 'application/json';
      IdHTTP1.Request.ContentType := 'application/json';

      IdHTTP1.Request.BasicAuthentication := True;
      IdHTTP1.Request.Username := ''; // API номер
      IdHTTP1.Request.Password := ''; // API ключ

      Answer := IdHTTP1.Post('https://fakturirane.eu/api/' + Command, DataToSend);
    finally
      DataToSend.Free;
    end;

    if Answer <> '' then
    begin
      LJsonValue := TJSONObject.ParseJSONValue(TEncoding.UTF8.GetBytes(Answer), 0) as TJSONValue;
      try
        ShowMessage(LJsonValue.ToString);
      finally
        LJsonValue.Free;
      end;
    end;
  except
    on E: Exception do
      ShowMessage('Error: '+E.ToString);
  end;
end;
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.