Добавяне на клиент чрез API

Предназначение:Използва се за добавяне на нов клиент
Функция:client_create
Параметри:1. Обект $client от тип StdClass, който съдържа полета за:
- ЕИК ($client->eik)
- Име ($client->name)
- Клиентски номер ($client->code)
- Населено място ($client->place)
- Адрес ($client->address)
- ИН по ДДС ($client->dds)
- МОЛ ($client->face)
- Получател ($client->receiver)
- Email адрес ($client->email)
- Телефон ($client->phone)
- Бележки ($client->notes)
- IBAN ($client->iban)
- ID на търговска група ($client->group_id)
- Отстъпка в % ($client->discount_percent)

Полета на английски език за Invoice:

- Име на английски език ($client->name_second)
- Населено място на английски език ($client->place_second)
- Адрес на английски език ($client->address_second)
- МОЛ на английски език ($client->face_second)
- Получател на английски език ($client->receiver_second)
Резултат:Число - ID на клиента. Напр. 234
Грешки (код): 101 - Не е изпратен обект като първи параметър на функцията.
102 - Не е попълнено полето eik на обекта, който е подаден като параметър.
103 - Не е попълнено полето name на обекта, който е подаден като параметър.
104 - С този ЕИК вече съществува клиент в базата данни.
Забележка:С ЕИК 000000000, 111111111 и 999999999 могат да се добавят клиенти, за които нямате ЕИК или ЕГН.
Примерен код: // Примерният код се вмъква между НАЧАЛО и КРАЙ в инициализиращия код описан тук.

$client = new StdClass();
$client->eik = 147022198;
$client->name = 'Име на фирма';
$client_id = $FAPI->client_create($client);
if(isset($client_id)){
  echo 'Клиентът е добавен успешно! ID - '.$client_id.'.';
}
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.