Извличане на УНП и детайли на продажба от СУПТО

Функция:sale_get_status
Предназначение:Използва се за извличане на УНП и детайли на обработена продажба след импортиране на поръчка в СУПТО Фактуриране ЕУ
Параметри: -sale_id - ID на продажбата от СУПТО, която се получава след регистриране на поръчка в СУПТО чрез sale_create
Postman примерhttps://fakturirane.eu/api/sale_get_status?sale_id=62
Резултат: {
    "error": 0,
    "sale": {
       "number": "ZK141221-0002-0000043",
       "anul": "0",
       "completed": "1",
       "device_id": "1",
       "operator_id": "2",
       "object_id": "0",
       "station_id": "0",
       "import_date": "2019-06-18 15:30:12",
       "added": "2019-06-18 15:31:23",
       "finished": "2019-06-18 15:31:26",
       "client_id": "1",
       "total": "500.00",
       "anul_date": null,
       "anul_operator_id": "0",
       "source_id": "1",
       "rows": [
          {
             "id": "73",
             "item_id": "1",
             "name": "MacBook",
             "quantity": "1",
             "measure_id": "220",
             "price": "500",
             "discount_percent": "0",
             "row_total": "500.00",
             "code": "S1-43"
         }
      ]
   }
}

Обект sale със следните полета:
- import_date - Време на импортиране в СУПТО във формат YYYY-MM-DD hh:mm:ss.
- added - Време на отваряне на продажбата в СУПТО (генериране на УНП) във формат YYYY-MM-DD hh:mm:ss. Полето е празно ако не е обработена
- finished - Време на приключване на продажбата в СУПТО във формат YYYY-MM-DD hh:mm:ss. Полето е празно ако не е приключена
- number съдържа УНП на продажбата от СУПТО
- anul - 1 ако продажбата е анулирана в СУПТО
- anul_date - Дата на анулиране във формат YYYY-MM-DD hh:mm:ss. 0000-00-00 00:00:00 - Ако не е е анулирана
- anul_operator_id - Код на оператор анулирал продажбата
- completed - 1 ако продажбата е обработена и приключила.
- device_id - Код на фискално устройство, което е използвано за УНП.
- operator_id - Код на оператор, който е отворил продажбата в СУПТО.
- object_id - Код на търговски обект, в който е импортирана продажбата.
- station_id - Код на работно място, на който е импортирана продажбата.
- client_id - Код на клиент
- total - Обща сума
- source_id - Код на външен източник на продажба. 0 ако е регистрирана в СУПТО
- rows - Редове на продажба - масив от обекти със следните полета:
  » id - Уникален код
  » item_id - Уникален код на стока/услуга
  » name - Име на стока/услуга
  » quantity - Количество
  » measure_id - Мярка на стока/услуга - 70 за брой. За повече информация - 4. ДРУГИ > Таблица с използвани мерни единици
  » price - Продажна цена на стока/услуга в лева
  » discount_percent - Процент търговска отстъпка
  » row_total - Обща сума за реда
  » code - Артикулен номер
Примерен PHP код: // Следният код се вмъква в примерния скрипт.

$sale_id = 15; // уникален код на продажбата от СУПТО. Този код се получава при импортиране в СУПТО чрез sale_create
$sale = $FAPI->sale_get_status($sale_id);
echo 'Време на импортиране в СУПТО: '.$sale->import_date;
echo 'Време на отваряне: '.$sale->added;
echo 'Време на приключване: '.$sale->finished;
echo 'УНП: '.$sale->number;
echo 'Анулирана: '.$sale->anul;
echo 'Дата на анулиране: '.$sale->anul_date;
echo 'Код на оператор анулирал продажбата: '.$sale->anul_operator_id;
echo 'Приключена: '.$sale->completed;
echo 'Код на фискално устройство :'.$sale->device_id;
echo 'Код на оператор: '.$sale->operator_id;
echo 'Код на търговски обект: '.$sale->object_id;
echo 'Код на работно място: '.$sale->station_id;
echo 'Код на клиент: '.$sale->client_id;
echo 'Обща сума: '.$sale->total;
echo 'Код на външен източник: '.$sale->source_id;

if(isset($sale->rows)){
 for($i = 0; $i < count($sale->rows); $i++){
  echo 'ID на ред: '.$sale->rows[$i]->id;
  echo 'ID на стока/услуга: '.$sale->rows[$i]->item_id;
  echo 'Име на стока/услуга: '.$sale->rows[$i]->name;
  echo 'Количество: '.$sale->rows[$i]->quantity;
  echo 'Код на мярка: '.$sale->rows[$i]->measure_id; // Таблица с мерни единици
  echo 'Продажна цена: '.$sale->rows[$i]->price;
  echo 'Процент отстъпка: '.$sale->rows[$i]->discount_percent;
  echo 'Обща сума за реда: '.$sale->rows[$i]->row_total;
  echo 'Артикулен номер: '.$sale->rows[$i]->code;
 }
}

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.