Получаване на информация за документ чрез API

Функция/команда:document_retrieve
Предназначение:Получаване на информация за документ
Параметри:1. type - Вид на документ (1 - фактура, 2 - проформа, 3 - стокова разписка, 4 - протокол)
2. id - Код на документ
Postman пример:https://fakturirane.eu/api/document_retrieve?type=1&id=2
Резултат: {
    "error": 0,
    "document": {
       "numbers_id": "0",
       "number": "2",
       "kind": "0",
       "date": "2019-06-03",
       "proforma_number": "5654645645",
       "proforma_date": "2019-06-12",
       "event_date": "2019-06-03",
       "place": "hhythyt",
       "cl_id": "1",
       "cl_name": "ЕЛТЕРМ - ЕООД",
       "cl_country_id": "17",
       "cl_place": "с.ЕЛИН ПЕЛИН",
       "cl_address": "ул. СРЕДНА ГОРА №13 обл.СОФИЯ",
       "cl_eik": "131361398",
       "cl_dds": "BG131361398",
       "cl_face": "sdafsadf",
       "cl_phone": "",
       "face": "",
       "reason": "",
       "tax_base": "36.67",
       "dds_percent": "20",
       "dds": "7.33",
       "total": "44.00",
       "retail_tax_base": "0.00",
       "retail_dds": "0.00",
       "retail_total": "0.00",
       "invoice_currency_id": "0",
       "currency_fixing": "1.95583",
       "payment_method_id": "1",
       "payment_note": "",
       "account_id": "0",
       "receiver": "sdafsadf",
       "creator": "rthhreher",
       "iban": "",
       "bank_id": "0",
       "bank": "",
       "bic": "",
       "pay_until": "0",
       "pay_until_str": "",
       "anul": "0",
       "null_value": "",
       "added": "2019-06-03",
       "paid": "1",
       "sent_to_client": "0",
       "sent_to_accountant": "0",
       "rows": [
          {
             "row_index": "0",
             "article_name": "fdsafdasfdas",
             "measure_id": "70",
             "quantity": "1",
             "price": "44",
             "discount": "0"
         }
      ]
   }
}

-error - Код на грешка
-document - обект със следните полета:
    -numbers_id - Код на търговски обект - 0 - основен, 1- втори и т.н.
    -number - Номер на документ
    -kind - Подтип на фактура - 0 - фактура, 1 - кр. известие, 2 - деб. известие
    -date - Дата на документ
    -proforma_number - Номер на проформа - ако фактурата е създадена от проформа
    -proforma_date - Дата на проформа - ако фактурата е създадена от проформа
    -event_date - Дата на данъчно събитие
    -place - Място на сделката
    -cl_id - ID на клиент
    -cl_name - Име на клиента
    -cl_country_id - Код на държава на клиент
    -cl_place - Място на клиент
    -cl_address - Адрес на клиент
    -cl_eik - ЕИК на клиент
    -cl_dds - ИН по ДДС на клиент
    -cl_face - МОЛ на клиент
    -cl_phone - Телефон на клиент
    -face - МОЛ на доставчика
    -reason - Основание за промяна при известие
    -tax_base - Данъчна основа
    -dds_percent - ДДС процент
    -dds - ДДС сума
    -total - Обща сума
    -retail_tax_base - Данъчна основа за Invoice
    -retail_dds - ДДС сума за Invoice
    -retail_total - Обща сума за Invoice
    -invoice_currency_id - ID на валута за Invoice
    -currency_fixing - Фиксинг на Invoice валута спрямо BGN
    -payment_method_id - Начин на плащане
    -payment_note - Допълнителни бележки
    -account_id - ID на банкова сметка
    -receiver - Получател
    -creator - Съставител
    -iban - IBAN - ако плащането е по банка
    -bank_id - ID на банка
    -bank - Име на банка
    -bic - BIC на банка
    -pay_until - ID на плащане до - 0 - без срок, 1 - 1 ден, 2 - 2 дни, 3 - 3 дни, 4 - 1 седмица, 5 - 2 седмици, 6 - 1 месец, 7 - 45 дни, 8 - 2 месеца, 9 - 3 месеца
    -pay_until_str - Срок на плащане (текст)
    -anul - Анулиран документ - 0 - активен, 1 - анулиран
    -null_value - Основание за нулева ставка или неначисляване на ДДС
    -added - Дата на създаване на документ
    -paid - Платен - 0 - неплатен, 1 - платен
    -sent_to_client - Изпратен до клиент - брой изпращания
    -sent_to_accountant - Изпратен до счетоводство - брой изпращания
    -rows Редове на документа - масив от обекти със следните полета:
        1. row_index- Индекс на ред
        2. article_name- Име на стока/услуга
        3. measure_id- ID на мерна единица - за повече информация, вижте тук.
        4. quantity- Количество
        5. price- Ед. цена
        6. discount- Търговска отстъпка
Възможни грешки: - Невалиден вид на документ. (3)
- Не е посочен ID номер на документ. (581)
- Документът не е открит. (582)
Примерен PHP код: // Следния код се вмъква в примерния скрипт.

$type = 1; // фактура
$id = 123; // ID на документ
$document = $FAPI->document_retrieve($type, $id);
print_r($document);
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.