Получаване на информация за документ чрез API

Предназначение:Получаване на информация за документ
Функция:document_retrieve
Параметри:1. Вид на документ (1 - фактура, 2 - проформа, 3 - стокова разписка, 4 - протокол)
2. ID на документ
Резултат:Обект $document от тип StdClass.
- ID на номерация ($document->numbers_id) - 0 - първа, 1- втора и т.н.
- Номер на документ ($document->number)
- Подтип на фактура ($document->kind) - 0 - фактура, 1 - кр. известие, 2 - деб. известие
- Дата на документ ($document->date)
- Номер на проформа ($document->proforma_number) - ако фактурата е създадена от проформа
- Дата на проформа ($document->proforma_date) - ако фактурата е създадена от проформа
- Дата на данъчно събитие ($document->event_date)
- Място на сделката ($document->place)
- ID на клиент ($document->cl_id)
- Име на клиента ($document->cl_name)
- Място на клиент ($document->cl_place)
- Адрес на клиент ($document->cl_address)
- ЕИК на клиент ($document->cl_eik)
- ИН по ДДС на клиент ($document->cl_dds)
- МОЛ на клиент ($document->cl_face)
- Телефон на клиент ($document->cl_phone)
- МОЛ на доставчика($document->face)
- Основание за промяна при известие ($document->reason)
- Данъчна основа ($document->tax_base)
- ДДС процент ($document->dds_percent)
- ДДС сума ($document->dds)
- Обща сума ($document->total)
- Данъчна основа за Invoice ($document->retail_tax_base)
- ДДС сума за Invoice ($document->retail_dds)
- Обща сума за Invoice($document->retail_total)
- ID на валута за Invoice ($document->invoice_currency_id)
- Фиксинг на Invoice валута спрямо BGN ($document->currency_fixing)
- Начин на плащане ($document->payment_method_id)
- Допълнителни бележки ($document->payment_note)
- ID на банкова сметка ($document->account_id)
- Получател ($document->receiver)
- Съставител ($document->creator)
- IBAN ($document->iban) - ако плащането е по банка
- ID на банка ($document->bank_id)
- Име на банка ($document->bank)
- BIC на банка ($document->bic)
- ID на плащане до ($document->pay_until) - 0 - без срок, 1 - 1 ден, 2 - 2 дни, 3 - 3 дни, 4 - 1 седмица, 5 - 2 седмици, 6 - 1 месец, 7 - 45 дни, 8 - 2 месеца, 9 - 3 месеца
- Срок на плащане (текст) ($document->pay_until_str)
- Анулиран документ ($document->anul) - 0 - активен, 1 - анулиран
- Основание за нулева ставка или неначисляване на ДДС ($document->null_value)
- Дата на създаване на документ ($document->added)
- Платен ($document->paid) - 0 - неплатен, 1 - платен
- Изпратен до клиент ($document->sent_to_client) - брой изпращания
- Изпратен до счетоводство ($document->sent_to_accountant) - брой изпращания

- Редове на документа ($document->rows) - масив от обекти от тип StdClass. Напр. първия ред е $row = $document->rows[0];, който съдържа следните полета:
1. Индекс на ред ($row->row_index)
2. Име на стока/услуга ($row->article_name)
3. ID на мерна единица ($row->measure_id) - за повече информация, вижте тук.
4. Количество ($row->quantity)
5. Ед. цена ($row->price)
6. Търговска отстъпка ($row->discount)
Грешки (код): - Невалиден вид на документ. (3)
- Не е посочен ID номер на документ. (581)
- Документът не е открит. (582)
Забележка:Изпълнете print_r($document), за да видите всички полета
Примерен код: // Примерният код се вмъква между НАЧАЛО и КРАЙ в инициализиращия код описан тук.

$type = 1; // фактура
$id = 123; // ID на документ
$document = $FAPI->document_retrieve($type, $id);
print_r($document);
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.