СУПТО импортер и фактуриране за онлайн магазин

ВАЖНО!
1. Импортерът е одобрен от НАП като начин за комуникация между онлайн магазин и СУПТО "Фактуриране EU" (№ 62 в списъка на НАП), но е важно да знаете, че към момента такъв начин на комуникация не е описан в нито един закон или наредба. Този тип комуникация е описана само в схемите публикувани в уеб сайта на НАП.
2. Фискалните бонове не се печатат автоматично при постъпване на информация в СУПТО. Продажбите се преглеждат и приключват ръчно от оператор в СУПТО. При приключване на продажба се печата фискален бон. За повече информация прочетете по-надолу.

СУПТО импортер от онлайн магазин

Ако имате онлайн магазин можете да използвате Фактуриране API, за да създадете собствен модул за комуникация на магазина със СУПТО. Двете важни функции, които трябва да използвате са sale_create и sale_get_status. Чрез sale_create се импортира поръчка в СУПТО чрез API, а чрез sale_get_status се извлича информация за вече обработената поръчка.

Функцията sale_create е необходимо да се изпълни веднага след като поръчката постъпи във вашия онлайн магазин. След успешно изпълнение се връща код от СУПТО, който трябва да се запише в базата данни. Ако функцията прекъсне поради някаква причина е необходимо след това да се изпълни отново (напр. с cron). Не трябва да има поръчки в онлайн магазина без код от СУПТО (нерегистрирани в СУПТО).

След изпълнение на sale_create информацията за поръчката се записва в облачната база данни на СУПТО. При записването не се издава автоматично фискален бон. Това става ръчно, след като се влезе в СУПТО. В СУПТО има списък с продажби, които чакат обработка. При отваряне на такава продажба в СУПТО се генерира УНП (уникален номер на продажба), а при приключване се разпечатва фискален бон.

След като продажбата бъде обработена в СУПТО чрез функцията sale_get_status можете (ако е необходимо) да извлечете нейните детайли в онлайн магазина.


Импортер за СУПТО "Фактуриране ЕУ" (BETA) за OpenCart 3

OpenCart модул - Импортер за СУПТО

Модулът за OpenCart 3 можете да изтеглите от подстраницата на модула в официалния уеб сайт на OpenCart.

Въведение

Модул "Импортер за СУПТО Фактуриране ЕУ" е създаден от фирма "Лиценз" ЕООД, за да предложи възможност на клиентите си, които са собственици на онлайн магазини базирани на OpenCart 3 съвместимост с Наредба Н-18. Наредбата засяга тези онлайн магазини, които обработват плащания с кредитни карти и с наложен платеж и според българското законодателство са задължени да издават фискален бон при обработка на поръчките. След като инсталирате и настроите този модул, направените поръчки в онлайн магазина автоматично се импортират в облачната база на СУПТО, след което можете да ги обработите чрез СУПТО "Фактуриране ЕУ".

Изисквания

- Онлайн магазин базиран на OpenCart версия 3.
- Валиден лиценз за СУПТО "Фактуриране ЕУ" с "облачна база данни" и "API функционалност".
- Фискално устройство по Наредба Н-18 Tremol, Eltrade или Datecs
- Допълнителния модул "Склад" в СУПТО "Фактуриране ЕУ" не е съвместим ако работите с опции на продукти.

Инсталиране

Изтеглете файла fakturiraneeu.ocmod.zip и влезте в административния панел на вашия онлайн магазин. Отворете меню "Extensions" > "Installer", натиснете бутона "Upload" и посочете zip файла.

Настройки

Влезте в меню "Extensions" > "Extensions" и изберете "Modules" в падащия списък "Choose the extension type". Намерете в списъка "Импортер за СУПТО Фактуриране ЕУ" (в най-долната част на списъка) и натиснете бутона "Install" (+). След като модулът се активира натиснете бутон "Edit" (молива). На екрана се зарежда формата за настройка на модула. Прегледайте всички полета и ги попълнете внимателно.

1. Раздел "API настройки"
- В полетата "API номер" и "API ключ" въведете данните, които ще получите от фирма Лиценз ЕООД след заплащане на лиценза. Чрез тези данни се осъществява връзка със СУПТО "Фактуриране ЕУ" и ако не разполагате с тях работата с модула е невъзможна. По време на тестване и интеграция е желателно да включите отметката "Режим на тестване", за да виждате системни грешки и съобщения.
- Поле "ID на източник" - задава се източника на поръчката. 1 - за първи онлай магазин, 2 - за втори и т.н.
- Поле "ID на търговски обект" - взима се от списъка в настройките на търг. обекти в СУПТО. Въведете ID на търговския обект, в който ще се обработва поръчката.
- Поле "ID на работно място" - взима се от списъка в настройките на работните места в СУПТО. Въведете ID на работното място, на което ще се обработва поръчката.
- Бутон "Тестване на връзка" - след като попълните "API номер" и "API ключ" използвайте този бутон, за да проверите дали връзката със СУПТО "Фактуриране ЕУ" е възможна. Ако на екрана се покаже информация за валидността на вашия лиценз, това означава, че имате връзка.

2. Раздел "Начини на плащане"
- В полето "Основен начин на плащане" въведете основния начин на плащане на поръчките. Той се използва ако начина на плащане на поръчката не бъде разпознат въз основа на въведените стойности в следващите полета
- "Кодове на плащания в брой" - в това поле въведете кодовете на плащанията, който ще се обработват в СУПТО като плащания "в брой".
- Кодове на плащания по банка - в това поле въведете кодовете на плащанията, който ще се обработват в СУПТО като плащания "по банка".
- Кодове на плащания с карта - в това поле въведете кодовете на плащанията, който ще се обработват в СУПТО като плащания "с карта".
- Кодове на плащания с нал. платеж - в това поле въведете кодовете на плащанията, който ще се обработват в СУПТО като плащания "с наложен платеж".
- Кодове на плащания с ППП (пощенски паричен превод) - в това поле въведете кодовете на плащанията, който ще се обработват в СУПТО като плащания "с ППП".
Забележка: В подсказките до надписите са изброени всички кодове, с които работите към момента. Използвайте запетая за разделител, в случай, че кодовете са повече от един.

3. Раздел "Каталог"
- "Поле за артикулен №" - в това поле посочете по какъв начин ще се разпознават продуктите от импортираните поръчки. Тази функция е полезна само ако работите с модул "Склад" и желаете автоматично продадените количества да се отразяват в склада. Ако не работите с артикулни номера изберете "Автоматично генериране". При експорт на поръчките към СУПТО ще се генерира автоматичен артикулен номер. Номерът се генерира по следния начин - S + префикс на онлайн магазина (от раздел "API настройки") + product_id. Ако работите с артикулни номера можете да ги въведете в едно от полетата Model, SKU, UPC, EAN, JAN, ISBN, MPN и да го посочите в настройките на модула.
- "Автоматично добавяне" - изберете това поле ако желаете да добавите стоката автоматично в номенклатурния списък в СУПТО при импорт (ако не съществува вече). - "Мярка по подразбиране" - изберете мерната единица, която ще се ползва по подразбиране при импорт. Ако стоката вече съществува в СУПТО, мерната единица се извлича автоматично от номенклатурния списък.

Експортиране на поръчки към СУПТО

Този процес е напълно автоматизиран и при нова поръчка в онлайн магазина информацията се изпраща автоматично към СУПТО "Фактуриране ЕУ". Информацията, която се подава е общата сума на поръчката, начина на плащане, идентификатор на уеб сайта, оригинален номер на поръчка в онлайн магазина, номер на търговския обект, който ще я обработи (взима се от номенклатурния списък в СУПТО) и номер на работното място (взима се също от СУПТО). Към функцията се подава и масив с описание на поръчаните продукти/услуги. За всеки продукт/услуга се подават данни за име, артикулен номер, количество, мерна единица, продажна цена. При успешно изпълнение на функцията тя връща ID на импортираната продажба в СУПТО, което се записва към съответната поръчка в базата данни в OpenCart. Когато поръчките се обработят в СУПТО, чрез ID на продажбата може да се извлече УНП номера и да се запише в OpenCart.

Ръчно експортиране при прекъсване на интернет

СУПТО импортерът обработва всички постъпили поръчки към него, но понякога е възможно една или повече поръчки да не постъпят в СУПТО. Това е възможно ако възникне някакъв проблем, например с интернет връзката между онлайн магазина и облачната база данни на СУПТО "Фактуриране ЕУ". При възникване на проблем с интернет връзката или липсващи поръчки в СУПТО, влезете в настройките на модула. В долната част на екрана в табличен вид са показани последните 10 постъпили поръчки в онлайн магазина. Срещу всяка от тях можете да видите дали те са регистрирани в СУПТО и моментния им статус. Ако не са регистрирани, използвайте връзката "Регистриране в СУПТО", за да ги изпратите към "СУПТО". Можете да извлечете техния текущ статус чрез връзката "Извличане на статус" само ако поръчките не са анулирани или приключени в СУПТО. Ако виждате УНП (уникален номер на продажба) срещу поръчката, това означава, че тя е импортирана успешно в СУПТО и вече се обработва. Препоръчваме ви да използвате филтъра в долната дясна част на екрана, за да филтрирате поръчките по "статус в СУПТО". По този начин можете да откриете ако случайно някоя поръчка не е била изпратени към СУПТО.

Импортиране на поръчка в СУПТО

СУПТО "Фактуриране ЕУ" зарежда автоматично новите поръчки от онлайн магазина при стартиране на софтуера. Ако сте отворили началния екран и в това време постъпи нова поръчка от онлайн магазина тя няма да се покаже автоматично. Необходимо е да натиснете бутона "Презареждане" на главния екран, за да се актуализира списъка с продажби или да влезете в списъка с продажби. Когато поръчката/продажбата е импортирана, тя се появява в СУПТО в списъка с продажби в зелен цвят, като пред ID се показва буквата И (импортирана). Буквата "И" и зеления цвят означават, че поръчката е необработена и чака обработка. При първоначалното отваряне в СУПТО се записва кода на текущия потребител и се генериран УНП по познатия начин и след това поръчката (продажбата) става част от останалите продажби в СУПТО и се обработва по стандартния начин. Повече информация за това как се обработват продажбите в СУПТО "Фактуриране ЕУ" можете да прочетете на адрес https://fakturirane.eu/user-guide/основни-функции/продажби.html

Важни уточнения

1. Ако работите с опции на стоки и бъдат поръчани и изпратени такива стоки, към СУПТО ще се подаде името на главната стока.
2. Модул "Склад" не е съвместим и не работи със стоки с опции в OpenCart.
3. Ако работите с мерна единица различна от "брой" е необходимо предварително да импортирате номенклатурата с продукти в СУПТО чрез Excel файл като зададете правилната мерна единица. Ако стоката присъства в номенклатурния списък на СУПТО, при импортиране мерната единица се разпознава автоматично. Ако номенклатурата не е въведена предварително с СУПТО тогава всички продукти се импортират автоматично с мерната единица по подразбиране, която сте посочили в настройките на модула.
4. Този модул се предлага безплатно, но работи само ако имате закупен лиценз за СУПТО "Фактуриране ЕУ" с "облачна база данни" с "API". Модул "Склад" не е задължителен.
5. Ако желаете можете да доработите модула и за друга версия на OpenCart. Към момента нашият екип не планира разработки за други версии на OpenCart.
6. Ако имате онлайн магазин, който използва друга платформа или не използва готова платформа и имате техническа възможност, можете да използвате "Фактуриране API", за да създадете собствена реализация на връзка със СУПТО.
7. Клиентите, които работят с локална база данни на СУПТО "Фактуриране ЕУ" и желаят да използват тази функционалност, могат да използват също API, но е необходимо да преминат към лиценз от тип "Облачна база данни".

Друга API функционалност

Към софтуер "Фактурник" и СУПТО "Фактуриране ЕУ" се предлага API функционалност, чрез която може лесно да се фактурира директно през онлайн магазин. Уеб услугата е предназначена предимно за собственици на онлайн магазини, които желаят да автоматизират процесите по издаване и изпращане на документи до клиентите, като предлага богат набор от функции за автоматично извличане на данни за фактури (проформи, стокова разписки и протоколи), създаване, редакция, деактивиране, клониране, запис в PDF формат и изпращане до клиент. Освен функции за работа с документи, API предлага и функции за добавяне, деактивиране и редакция на клиенти и стоки и услуги, вписване и изписване на количества от склада, както и много други подобни. Пълната документация можете да разгледате на адрес https://fakturirane.eu/help/api/.

Нашият екип предлага помощен PHP клас за работа с API, както и примерен програмен код с включени коментари, който може лесно да се вгради в онлайн магазин или друг софтуер. Към лиценза за API се предлага и графичен интерфейс, чрез който можете да извършвате всички функции през Windows, както и да извличате справки за издадени документи.

Ако вашият онлайн магазин е базиран на OpenCart или някоя друга платформа за онлайн магазини - Shopify, Symphony Commerce, Magento, CommerceHub, Drupal Commerce, PrestaShop, osCommerce, Virtuemart или ZenCart, тогава можете да използвате това API и да разработите модул, за да автоматизирате част от процесите.

За да заявите базов лиценз за API с включено фактуриране, натиснете тук. Ако желаете да използвате СУПТО "Фактуриране ЕУ" с API функционалност, натиснете тук.


Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.