Брой издадени документи

Функция/команда:document_statistics
Предназначение:Използва се за получаване на информация за брой издадени документи. В зависимост от подадените параметри, броят може да е за конкретен вид документ или за конкретна година. Напр. брой издадени фактури за 2024 г.
Параметри: 1.type - Вид документи (1 - фактури, 2 - проформи, 3 - стокови разписки, 4 - протоколи, 5 - доставки)
2.year - Година на издаване
3.payment_method - Код на начин на плащане
Postman пример:https://fakturirane.eu/api/document_statistics?type=1&year=2019&payment_method=1
Резултат: {
    "error": 0,
    "count": "6"
}

-error - Код на грешка
-count - брой издадени документи, напр. 143
Възможни грешки: - Невалиден вид на документ. (3)
- Невалидна година. (591)
- Невалиден начин на плащане. (592)
- Протоколите и стоковите разписки не поддържат начин на плащане. (593)
Забележка:Ако функцията се извиква без параметри, тогава по подразбиране се връща броя на всички издадени фактури до момента, без значение от начина на плащане.
Примерен PHP код: // Следния код се вмъква в примерния скрипт.

$doc_type = 1; // фактури
$year = 2018;

$count = $FAPI->document_statistics($doc_type, $year);
echo 'През '.$year.' г. са издадени '.$count.' фактури!';
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.