Брой издадени документи

Предназначение:Използва се за получаване на информация за брой издадени документи. В зависимост от подадените параметри, броят може да е за конкретен вид документ или за конкретна година. Напр. брой издадени фактури за 2019 г.
Функция:document_statistics
Параметри: 1. Вид документи (1 - фактури, 2 - проформи, 3 - стокови разписки, 4 - протоколи)
2. Година на издаване
3. Начин на плащане (1 - в брой, 2 - по банка, 3 - POS, 4 - Epay.BG, 5 - частично в брой)
Резултат:Число - брой издадени документи, напр. 143
Грешки (код): - Невалиден вид на документ. (3)
- Невалидна година. (591)
- Невалиден начин на плащане. (592)
- Протоколите и стоковите разписки не поддържат начин на плащане. (593)
Забележка:Ако функцията се извиква без параметри, тогава по подразбиране се връща броя на всички издадени фактури до момента, без значение от начина на плащане.
Примерен код: // Примерният код се вмъква между НАЧАЛО и КРАЙ в инициализиращия код описан тук.

$doc_type = 1; // фактури
$year = 2018;

$count = $FAPI->document_statistics($doc_type, $year);
echo 'През '.$year.' г. са издадени '.$count.' фактури!';
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.