Правила и условия за ползване

Общите условия за ползване представляват своеобразен договор между вас (като КЛИЕНТ) и „ЛИЦЕНЗ” ЕООД (като изпълнител), българска фирма със седалище на управление в България, град Бургас, ул. Перущица 5, ЕИК 203772991, която притежава уеб сайта FAKTURIRANE.EU и софтуера разпространяван чрез него. Този договор е основата, върху която ще се извършват сделки между вас като КЛИЕНТ и „ЛИЦЕНЗ” ЕООД. Този договор урежда отговорности по отношение на двете страни – КЛИЕНТ и „ЛИЦЕНЗ” ЕООД.

Договорът влиза в сила от датата, когато КЛИЕНТА закупи софтуерен лиценз (сертификат) от „ЛИЦЕНЗ” ЕООД. След сключването на този договор, при извършване на сделки от името на КЛИЕНТА, той се съгласява да се ограничи с условията на договора, дори ако някой друг го представлява. КЛИЕНТА се съгласява да се ограничава с този договор при сделки, извършени от някой, който използва лиценза (сертификата) му, независимо дали са от името на КЛИЕНТА или не.

„ЛИЦЕНЗ” ЕООД е компания за информационни услуги и компютърни технологии. КЛИЕНТИТЕ закупуват софтуерен лиценз за програмата ФАКТУРНИК, който се предоставя от фирма „ЛИЦЕНЗ” ЕООД, с цел да използват програмата ФАКТУРНИК за предварително дефиниран в софтуерния сертификат период от време.

По тази причина „ЛИЦЕНЗ” ЕООД и вие, като наш КЛИЕНТ се съгласяваме със следното:

Услуги, описани в условията на този договор - „ЛИЦЕНЗ” ЕООД дава неизключителни и без право на прехвърляне права на КЛИЕНТА да използва програмата ФАКТУРНИК на територията на Република България на брой работни станции определени от софтуерния лиценз, който притежава законно КЛИЕНТА.

Цени, описани в условията на този договор - КЛИЕНТА се съгласява, че всички цени, отстъпки и такси могат да бъдат променяни без предварително известие в каквато и да била форма.

  1. „ЛИЦЕНЗ” ЕООД ще предостави на своя КЛИЕНТ услугите съгласно ценоразписа на „ЛИЦЕНЗ” ЕООД, който е публикуван на адрес: http://www.fakturirane.eu/.
  2. КЛИЕНТА дава право „ЛИЦЕНЗ” ЕООД да бъде таксуван по цените определени от „ЛИЦЕНЗ” ЕООД.
  3. Фалшиви сделки. КЛИЕНТА се съгласява да не въвлича „ЛИЦЕНЗ” ЕООД в сделки и операции, които са измамни. За измами се считат всякакви незаконни операции извършени с програмата ФАКТУРНИК, предоставена от „ЛИЦЕНЗ” ЕООД, без значение дали е лицензирана или демонстрационна версия.

Възстановяване на пари  - в случай, че КЛИЕНТ  иска да му се възстановят парите не лично от нас, а чрез неговата банка, „ЛИЦЕНЗ” ЕООД ще възстанови сумата на КЛИЕНТА като преди това извади всички банкови такси свързани с тази операция. Ако тези случаи се повтарят често с един и същ клиент, „ЛИЦЕНЗ” ЕООД си запазва правото да задържи 20% от платената сума за лиценз 365 дни назад от датата на последното банково движение свързано с КЛИЕНТА.

Гарантирано връщане на пари - ако в рамките на 10 дни от датата на закупуване на софтуерен лиценз (сертификат) от КЛИЕНТ, по някакви причини той иска да се откаже от него, той може да получи парите си обратно. „ЛИЦЕНЗ” ЕООД гарантира възстановяване на парите ви в 10 (десет) дневен срок. Това означава, че ако не сте доволни от нашата програма за фактуриране можете да се свържете с нас и да получите обратно парите, които сте инвестирали за закупуване на софтуерен лиценз в рамките на 10 дни след заявката и плащането на сертификата. Прилежащите такси съпроводени с всяка една заявка за лиценз са крайни и се изключват от нашата гаранция за възстановяване на пари. Това означава ще таксите събрани от банката при извършване на преводи от ваша и наша страна няма да ви бъдат възстановени. Начина за удържане на тези такси е да ви бъде възстановена частична сума т.е. пълната транзакция минус таксите удържани от банката при плащане на лиценза и таксата удържана от банката при нашата транзакция при прехвърлянето на средства обратно – от нашата към вашата банкова сметка.

Прекратяване – всяка от страните може да прекрати този договор. Всяка от страните може да предупреди писмено за прекратяване на този договор.  След прекратяването КЛИЕНТА няма право да използва по какъвто и да било начин софтуерния продукт ФАКТУРНИК предоставен от „ЛИЦЕНЗ” ЕООД.

Ограничение на услугата, право на отказ – КЛИЕНТА е съгласен с това, че „ЛИЦЕНЗ” ЕООД по собствено усмотрение и без съгласието на КЛИЕНТА може да прекрати договора, ако последният използва услугите на „ЛИЦЕНЗ” ЕООД за  морално осъдителни дейности. Морално осъдителни действия включват: действия, които смущават, вредят, обиждат, заплашват, клеветят или тормозят трети страни; действия забранени от закона на България и/или други държави, в които КЛИЕНТА развива своя бизнес; действия, които насърчават незаконно поведение като престъпление от омраза, тероризъм и детска порнография; действия, които са вулгарни, осквернителни, посегателство над личността, расистки, етнически или други, предизвикващи възмущение действия, или използване на чужда самоличност, както и причиняване на вреда на непълнолетни по какъвто и да е начин. „ЛИЦЕНЗ” ЕООД ще прекрати договора заради морално осъдителни действия и няма да възстанови никакви парични средства на КЛИЕНТА.

Поверителност – КЛИЕНТА се съгласява с политиката на поверителност на „ЛИЦЕНЗ” ЕООД при отношенията си с клиенти и също така се съгласява да обяви такава поверителност в своя сайт. В случай на липса на такава поверителност (когато това е необходимо)  КЛИЕНТА ще бъде санкциониран по усмотрение на „ЛИЦЕНЗ” ЕООД.

Търговска марка – „ЛИЦЕНЗ” ЕООД дава правото на КЛИЕНТА да използва собствената си търговска марка с тази на „ЛИЦЕНЗ” ЕООД.

Маркетингови права – „ЛИЦЕНЗ” ЕООД и компании свързани с нея имат право да търгуват с клиентите на КЛИЕНТА .

Техническа поддръжка – „ЛИЦЕНЗ” ЕООД ще осигури техническа поддръжка на програмата ФАКТУРНИК на КЛИЕНТА по някой от посочените начини в сайта. Техническата поддръжка се осигурява само на КЛИЕНТИ, които имат активен лиценз и уредени финансови отношения с фирма „ЛИЦЕНЗ” ЕООД.

Предизвестия – КЛИЕНТА  се съгласява всички предизвестия от „ЛИЦЕНЗ” ЕООД към КЛИЕНТА  (с изключение на тези, свързани с нарушение на договора) да бъдат качени в нашия уеб сайт и да бъдат обявени 5 дни след слагането им. Предизвестия, свързани с нарушение на договора ще бъдат пратени на електронния адрес, който е регистриран в „ЛИЦЕНЗ” ЕООД или по пощата. И в двата случая доставката ще бъде направена 5 дни след изпращане на предизвестието. Предизвестия от КЛИЕНТА за „ЛИЦЕНЗ” ЕООД могат да се изпращат на електронната поща на адрес посочен в нашия уеб сайт.

За клиентите – КЛИЕНТА се съгласява да не привлича служители на „ЛИЦЕНЗ” ЕООД с намерение да ги наеме за свои служители или клиенти. Ако КЛИЕНТА направи това ще трябва да плати стойността на заплатата за три години, която дава на всеки служител или 10000 лв.

Ограничена отговорност – „ЛИЦЕНЗ” ЕООД не носи отговорност при каквито и да е обстоятелства за никакви специални, последователни, инцидентни щети произтекли или по някакъв начин свързани с този договор или с услугите за софтуерен лиценз, или с услугите или продуктите, с които КЛИЕНТА може да работи включително и не само: щети от изгубени печалби, загуба на данни, нарушаване на личната неприкосновеност, щети на трети лица. Тази ограничаваща отговорността клауза ще бъде изпълнена, дори ако фирма „ЛИЦЕНЗ” ЕООД е предупредена за възможността за някакви искания. При никакви обстоятелства максималната отговорност на „ЛИЦЕНЗ” ЕООД няма да превиши пълната сума платена от КЛИЕНТА за софтуерен лиценз. Отговорността на „ЛИЦЕНЗ” ЕООД е ограничена до степента позволена от закона в Република България, който не изключва или ограничава отговорността за важни или незначителни щети.

Промени – този договор и неговите допълнения могат да бъдат променяни. КЛИЕНТА ще бъде уведомен при появата на промени докато трае процедурата по сключването на договора чрез електронната поща.

Прехвърляне на права – КЛИЕНТА не може да прехвърля своите права или задължения от този договор на други физически или юридически лица без писменото разрешение за това от „ЛИЦЕНЗ” ЕООД. „ЛИЦЕНЗ” ЕООД може да прехвърля своите права и задължения от този договор без предупреждение.

Клаузите в този договор са независими една от друга. Ако някоя част от договора е неприложима или невалидна, то тя ще бъде тълкувана в съответствие с действащия закон възможно най-близко с целите на двете страни в договора. Останалите условия в договора остават в сила.  КЛИЕНТА се отказва от правото си на съдебен процес при случай възникнал или свързан с този договор между него и „ЛИЦЕНЗ” ЕООД.

Програмата за привличане на КЛИЕНТИ е на разположение на всички желаещи да я практикуват. Когато препоръчате програмата на ваш партньор и той заплати лиценза, ние ще удължим валидността на вашия лиценз с 3 месеца.

Цялостност – този договор представлява цялостното споразумение между страните и замества всички предишни и бъдещи устни или писмени споразумения между страните по отношение на целта представена тук.

Нищо в този договор явно или неявно, няма да даде права или средства, нито ще облагодетелства някой, ако това не е обявено официално.  Всяка от страните в този договор гарантира, че не е пречила, или по някакъв начин прехвърляла всички или част от правата осигурени от договора.


Последно обновяване: 22 май 2020 година

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.