Обновяване на информация за стока/услуга чрез API

Предназначение:Използва се за обновяване на информация за стока/услуга
Функция:item_update
Параметри: 1. Артикулен номер или ID номер
2. Обект $item от тип StdClass, който съдържа полета за:
- Артикулен номер ($item->code)
- Наименование ($item->name)
- ID на мерна единица * ($item->measure_id)
- Продажна цена ($item->price)
- Доставна цена ($item->price_base)
- ID на артикулна група ($item->group_id)
- ID на доставчик ($item->supplier_id)
- Критично количество ($item->critical_quantity)
- Бележки ($item->notes)
- Флаг за услуга ($item->service)
- Име за Invoice ($item->name_second)
- Цена за Invoice ($item->price_retail)
3. Тип на достъп (1 - по артикулен номер /по подразбиране/, 2 - по ID)
Резултат:Число - ID на стоката/услуга
Грешки (код): - Стоката/услугата не е открита. (212)
- Не е въведен артикулен номер или ID. (211)
- Не е изпратен обект като втори параметър на функцията. (122)
- Не е изпратена информация за обновяване. (124)
- Има повече от един артикул с този номер/ID. (225)
Примерен код: // Примерният код се вмъква между НАЧАЛО и КРАЙ в инициализиращия код описан тук.

$item_code = 'testcode'; // артикулен номер
$item = new StdClass();
$item->name = 'Име на стока';
$item->price = '4.44'; // за десетичен разделител се ползва точка

if($FAPI->item_update($item_code, $item) != '0'){
  echo 'Информацията е обновена!';
}

// Обновяавне по ID
/*
$item_id = 2; // ID на стока или услуга
if($FAPI->item_update($item_id, $item, 2) != '0'){
  echo 'Информацията е обновена!';
}
*/
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.