Импортиране на поръчка в СУПТО чрез API

Функция/команда:sale_create
Предназначение:Използва се за импортиране на поръчки/продажби от външни източници (онлайн магазини и други) в СУПТО Фактуриране ЕУ
Параметри: -sale - обект, който съдържа полета:
    -source_id - ID на източник на поръчката. 1 - за първи онлай магазин, 2 - за втори и т.н.
    -object_id - ID на търговски обект. Взима се от списъка с търг. обекти в СУПТО
    -station_id - ID на работно място. Взима се от списъка с работни места в СУПТО
    -client_number - ЕИК на клиент. Използват се 000000000 ако не е известен
    -order_id - Уникален номер на поръчка/продажба от външния източник
    -payment_method_id - Начин на плащане. 1 - в брой. За повече информация вижте тук
    -total - Обща сума на поръчката в лева с ДДС
    -vat_percent - ДДС %, Въведете 0, 9 или 20. 0% ДДС по подразбиране
    -add_to_catalog - Добавяне на стоката в номенклатурния списък със стоки. Въведете 1 ако желаете да добавите стоката в списъка с номенклатурния списък. Използва се главно за модул "Склад"
    -autoload_measure - Използване на мерната единица от номенлатурния списък в СУПТО. 1 - автоматично извличане, 0 - взима се от measure_id от редовете.

    -rows - Редове на поръчка/продажба - масив от обекти със следните полета:
      »name - Име на стока или услуга
      »quantity - Количество на стока/услуга
      »measure_id - Мярка на стока/услуга - 70 за брой. За повече информация вижте тук
      »price - Продажна цена на стока/услуга в лева - крайна цена с ДДС
      »discount_percent -Процент търговска отстъпка, напр. 10
      »code - Артикулен номер. Използва се ако се ползва модул "Склад"

Пример:
{
   "source_id": "1",
   "object_id": "0",
   "station_id": "1",
   "client_number": "000000000",
   "order_id": "1",
   "payment_method_id": 1,
   "total": 10,
   "rows": [
      {
         "name": "Стока 1",
         "quantity": "1",
         "measure_id": "70",
         "price": "10"
      }
   ]
}
Postman примерhttps://fakturirane.eu/api/sale_create?sale={"client_number":"000000000","order_id":"1", "total":10, "payment_method_id":8, "rows": [{"name":"Стока 1", "quantity":"1","measure_id":"70","price":"10"}]}
Резултат: {
    "error": 0,
    "sale": {
       "id": "63"
   }
}

-error - Код на грешка
-sale - обект. В id се съдържа кода на регистрираната продажба в СУПТО.
Възможни грешки: - Не е подаден параметър с детайлите на продажбата! (2003)
- Не е подаден номер на поръчка/продажба. (2001)
- Сумата на поръчката/продажбата е 0! (2004)
- Неразпознат начин на плащане. (2005)
- Не са подадени редове на поръчка/продажба. (2006)
Примерен PHP код: // Следният код се вмъква в примерния скрипт.

$sale = new StdClass();

$sale->client_number = 000000000; // ЕИК на клиента, 000000000 - ако е частно лице
$sale->order_id = 123; // уникален номер на поръчка/продажба от външния източник
$sale->payment_method_id = 7; // наложен платеж
$sale->source_id = 1; // ако имате един онлайн магазин, въведете 1
$sale->object_id = 0; // взима се от списъка в настройките на търг. обекти в СУПТО
$sale->station_id = 1; // взима се от списъка в настройките на работните места в СУПТО
$sale->add_to_catalog = 1; // въведете 1 ако желаете да добавите стоката в списъка с номенклатурния списък

$sale->rows = array();

// Стока 1
$row = new StdClass();
$row->name = 'Стока 1';
$row->quantity = 4;
$row->measure_id = 70;
$row->price = 10.00;
$row->discount_percent = 50;
$sale->rows[] = $row;

// Стока 2
$row = new StdClass();
$row->name = 'Стока 2';
$row->quantity = 1;
$row->measure_id = 90;
$row->price = 15.00;
$sale->rows[] = $row;

$sale->total = 35.00; // обща сума с ДДС
$sale->vat_percent = 20; // ДДС процент

$result = $FAPI->sale_create($sale);
if(isset($result)){
  echo 'Поръчката е импортирана в СУПТО с ID: '.$result->id;
}else{
  echo 'Поръчката не е импортирана!';
}
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.