Новите банкови сметки на НАП (2024)

След 1-ви октомври 2023 година плащанията по банков път към НАП ще се извършват по пет нови банкови сметки в БНБ.

Новите банкови сметки ще са предназначени за плащане на данъци, социалноосигурителни вноски, здравни вноски, вноски за ДЗПО и вземания, принудително събирани от публичен изпълнител. Плащанията в законоустановеният срок, следва да извършвате по предвидената сметка за съответния вид задължение, независимо към коя структура на НАП сте регистрирани по постоянен адрес или адрес на управление, респ. е регистрирано лицето, чийто публични задължения заплащате. Просрочените задължения, събирани от публичен изпълнител, в т.ч. в изпълнение на наложен запор, също ще се плащат по една сметка за цялата страна.

Преводите към приходната агенция ще продължат да се осъществяват от всяка банка в страната или друг доставчик на платежни услуги, съобразно тарифите на съответните финансови институции.

До края на месец септември 2023 година плащанията следва да извършвате по досегашните банкови сметки.

Клиентите на НАП могат да продължат да погасяват своите задължения без такси като използват физическите ПОС терминали в офисите на приходната агенция, както и виртуалния ПОС - е-услугата за плащане в Портала за електронни услуги на НАП.

За повече информация, моля посетете https://nra.bg, обадете се на телефона на Информационния център на НАП - 0700 18 700 (съобразно тарифата на съответния оператор) или посетете офис на НАП.

Данъци (приходи на централния бюджет) (ЦБ) BG88 BNBG 9661 8000 1950 01
Вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО) BG97 BNBG 9661 8000 1120 01
Вноски за здравно осигуряване (НЗОК) BG16 BNBG 9661 8000 1121 01
Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) BG65 BNBG 9661 8000 1118 01
Принудително събиране на публични вземания BG34 BNBG 9661 8000 1950 03
Приходи на централния бюджет от дивидент за държавата и отчисления на приходи от наеми, внасяни от държавни предприятия, както и плащания за авансови вноски за временна солидана отговорност по регламент 2022/1854 BG61 BNBG 9661 8000 1950 02
Хазартни такси BG51 BNBG 9661 3100 1749 01

В програма за фактури "Фактурник" можете да отпечатвате и вноски бележки и платежни нареждания!
При въвеждане на IBAN номера програмата извършва автоматична проверка за коректност.

Freelance обяви за дистанционна работа по проекти


Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.