Съставители на финансови отчети - ГФО


Парадоксално, но е факт, че в проектозакона за счетоводството не бяха предвидени каквито и да било квалификационни изисквания към съставителите на финансови отчети. С проектозакона се изискваше съставителите да са физически лица на трудови или облигационни договори, без значение тяхната компетентност и стаж, или да бъдат специализирани счетоводни предприятия. Подобен текст на практика би дал възможност на всяко физическо лице, без значение от каква националност, с какъв опит и квалификация, да съставя финансови отчети на български предприятия. В окончателната версия на новия закон бяха върнати изискванията за опит и квалификация на съставителите, които фигурираха в стария закон, а именно:


наличие на виеше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:

при магистърска степен - 2 години;
при бакалавърска степен - 3 години;
при професионален бакалавър - 4 години;


при друго виеше икономическо образование - 5 години стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
при средно икономическо образование - 8 години стаж като счетоводител;
съставител на финансов отчет може да бъде лице, което не е осъждано за престъпление от общ характер.

Новия закон регламентира изброените квалификационни изисквания да важат както за лицата, съставители на финансови отчети, така и за тези, управляващи счетоводни предприятия.
В окончателния вариант на закона е допуснато по изключение отчетите на едноличните търговци, прилагащи едностранно счетоводно записване, и тези на микропредприятията, които не са осъществявали дейност през последната година, да бъдат съставяни от собствениците.
Въз основа на натрупания опит през годините може да се каже, че една от основните слабости в квалификацията на българските счетоводители е изготвянето на финансови отчети. Колегите счетоводители доста добре се справят с текущото счетоводство, социално и здравно-осигурителната тематика, но най-сериозният негатив са недостатъчните познания относно изготвянето на годишни финансови отчети. Проблемът става по-значим, ако трябва да се изготвят отчети въз основа на Международните стандарти за финансово отчитане. В този смисъл по мое мнение (считам, че то се споделя от много хора) е абсолютно наложително въвеждането на допълнителни квалификационни изисквания към съставителите на отчети на предприятия от обществен интерес, както и на предприятия, чиито отчети подлежат на задължителен одит. Считам, че съставителите на подобни отчети трябва да подлежат на сертифициране, както и задължително да участват в ежегодни квалификационни обучения.


Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.