Публичност на финансовите отчети


За разлика от предишния Закон за счетоводството отчетите на всички предприятия съгласно новия закон подлежат на публикуване до 30 юни на следващата година, както следва:

Всички търговци по смисъла на ТЗ публикуват отчетите си в Търговския регистър.
Всички нестопански юридически лица, учредени в обществена полза в Министерството на правосъдието;
Всички останали предприятия в икономическо издание или интернет.

В окончателната версия на закона е допуснато, когато за заявения за публикуване от търговците финансов отчет в Търговския регистър е постановен отказ и в 14-дневен срок е подадено повторно заявление, същият да се счита за подаден в срок.
В предишната версия законът предвиждаше публикуване на отчетите, както следва:

Едноличните търговци - до 31 май на следващата година.
Акционерните дружества, командитните дружества с акции, командитните и събирателните дружества - до 31 юли.
Дружествата с ограничена отговорност - до 30 юни.

Новият закон предвижда малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим одит да не публикуват своя отчет за приходите и разходите, както и доклад за дейността. Освободени от изискването за публикуване са и бюджетните предприятия, както и едноличните търговци, чиито отчети не подлежат на задължителен независим одит.
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.