Приложима счетоводна база


Законът за счетоводството в окончателната му версия задължава единствено предприятията от обществен интерес да изготвят финансови отчети въз основа на МСФО. Всички останали предприятия би следвало да прилагат НСФОМСП. В проектозакона съществуваше изискване и „големите“ предприятия по смисъла на закона да изготвят финансовите си отчети на база МСФО. Необходимо е да се отбележи, че Директива 2013/34/ЕС не предписва кои предприятия трябва да прилагат МСФО.
Предишният текст на закона предполагаше изготвяне на финансови отчети въз основа на МСФО в случаите, когато предприятията са от обществен интерес или в една от предходните две години надвишават стойностите на два от следните три критерия:

балансова стойност на активите - 8 млн. лв.;
нетен размер на приходите от продажби - 15 млн. лв.;
цредна численост на персонала - 250 души.

При новия закон се запазва се възможността при желание от страна на предприятието, въпреки че не отговаря на задължителните изисквания за приемане на МСФО, същото да възприеме МСФО като основна счетоводна база.
Въвежда се за първи път изискването годишните консолидирани финансови отчети да се изготвят въз основа на стандартите, които прилага предприятието майка, независимо от стандартите, които прилагат дъщерните предприятия. Без значение е също дали в групата има дъщерно предприятие от обществен интерес.
Законът задължава предприятията в несъстоятелност или ликвидация, както и такива с нестопанска цел да прилагат съответни национални стандарти.
Новият закон предоставя възможност на предприятията, които към 1 януари 2016 година отговарят на критериите за микро, малко или средно предприятие, еднократно да преминат към НСФОМСП след приемането на национален счетоводен стандарт за прилагане на НСФОМСП за първи път.
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.