Независим финансов одит


Директива 2013/34/ЕС задължава страните членки да предвидят във вътрешното си законодателство изискване за извършване на задължителен независим финансов одит на средните и големите предприятия по смисъла на директивата. Предоставена е възможност отделните страни в зависимост от специфичните условия да предвидят задължителен одит и на малки предприятия.
С новия закон са въведени изисквания за задължителен одит за част от малките предприятия. Законът изисква на задължителен независим финансов одит да подлежат следните предприятия:

Малки предприятия, които към 31 декември на текущата година надвишават най-малко два от следните три критерия:

балансова стойност на активите - 2 млн. лв.;
нетни приходи от продажби - 4 млн. лв.;
средна численост на персонала - 50 души;


Средните и големите предприятия;
Предприятията от обществен интерес;
Средните и големи икономически групи, както и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес;
Предприятия, за които това изискване е установено със закон;
Юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, когато за текущата година надвишават един от следните критерии:

балансова стойност на активите - 1 млн. лв.;
размер на приходите от нестопанска и стопанска дейност - 2 млн. лв.;


Обща сума на получени през текущата година финансирания и неусвоени финансирания от предходни години -1 млн. лв.;
Юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по чл. 116 от Семейния кодекс (посредничество при международно осиновяване);
Индивидуалните финансови отчети на предприятия, включени в консолидация;
Акционерните дружества и командитните дружества с акции, с изключение на случаите, когато дружествата не са осъществявали дейност през отчетния период.

В разразилите се дебати преди гласуването на закона се ширеше становището, че предприятията трябва да подлежат на независим одит в зависимост от тяхната големина (малки, средни, големи), а не според юридическата им форма. В окончателната версия на закона за счетоводството на акционерните и командитните дружества с акции независим одит е наложен само въз основа на юридическата им форма.
В предишната версия на Закона за счетоводството се предвиждаше задължителен одит за следните предприятия:

Предприятия, които през последните две години (текущата и предходната) надвишават два от следните три критерия:

балансова стойност на активите - 1,5 млн. лв.;
нетни приходи от продажби - 2,5 млн. лв.;
средна численост на персонала - 50 души.


Акционерните дружества и командитните дружества с акции.
Публичните дружества.

Законът въвежда допълнителни изисквания към одиторския доклад, който се изготвя от независим одитор. Досега се изискваше одиторът да изрази становище дали докладът за дейността съответства на финансовите отчети за същия период. Новите изисквания са свеждат до изразяване на становище относно следното:

Дали докладът за дейността е бил изготвен в съответствие с приложимите законови изисквания, както и дали в резултат на придобитото познаване и разбиране на дейността на предприятието са установени случаи на съществено невярно представяне в доклада за дейността, като се посочи характерът на невярното представяне.
Дали в декларацията за корпоративно управление е представена изискваната от съответните нормативни актове информация (само за предприятията от обществен интерес).
Дали е предоставена нефинансова декларация, както и дали същата е изготвена в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството (само за големи предприятия от обществен интерес със средна численост на персонала над 500 души).

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.