Терминологични и други несъответствия в Закона за счетоводството


Навсякъде в новия Закон за счетоводството, а и в Директива 2013/34/ЕС твърде „свободно“ се използва терминът Международни счетоводни стандарти (МСС). Широко известно е, че към 2005 г. Бордът по международни стандарти въвежда понятието Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО). Съгласно влезлия в сила за 2005 г. Международен стандарт за финансово отчитане № 1 Прилагане на Международните стандарти за финансово отчитане за първи път Международните стандарти за финансово отчитане включват:

МСФО (от №1 до № 15 към момента);
Международните счетоводни стандарти (от № 1 до № 41);
Тълкуванията на Борда по Международни счетоводни стандарти (1РК1С) (от № 1 до № 21);
Разясненията на Постоянния комитет за разяснения (ПКР) (от № 7 до № 32).

Очевидно ЕК не е била наясно с терминологията, свързана със счетоводните стандарти и по инерция (или в резултат на чисто разговорно разбиране) за международни счетоводни стандарти въвежда в директивата като по-общо (събирателно) понятие „МСС“ вместо „МСФО“. В директивата (а впоследствие и в българския Закон за счетоводството) се твърди, че МСС включват:

Международните счетоводни стандарти;
МСФО;
Тълкуванията на Борда по Международни счетоводни стандарти;
Разясненията на Постоянния комитет за разяснения.

В резултат на това българското законодателство (и в предишния, и в настоящия Закон за счетоводството) повтаря тази грешка вероятно за да не навлиза в конфликт с по-големия “брат” или поради липса на експертна информираност.
Директива 2013/34/ЕС предвижда и промени по счетоводни въпроси, които не са засегнати в новия Закон за счетоводството. Никъде в закона не се прави препратка, че с цел отговаряне на изискванията на директивата предстоят промени в някои НСФОМСП. Нещо повече, навсякъде в Закона за счетоводството се използва понятието „Национални счетоводни стандарти“ без в преходните и заключителните разпоредби на закона да се отбележи, че предстои издаване или каквато и да било промяна на съществуващите Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП) и приемане на Национални счетоводни стандарти (НСС).
С цел отговаряне на изискванията на Директива 2013/34/ ЕС минималните промени в българските стандарти трябва да са насочени изключително към отпадане на извънредните статии (извънредни приходи и разходи) във финансовите отчети. Известно е, че съгласно МСФО извънредните статии са забранени още от 2005 г. Отпадането на извънредните статии ще доведе до промени в следните родни стандарти:

СС 1 Представяне на финансовите отчети (във финасовите отчети трябва да отпаднат разделите за извънредни приходи и разходи);
СС 8 Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.

Необходимо е да отпадне алтернативният подход при представянето на грешки от минали години, съгласно който установената грешка се коригира в периода на откриването й чрез отчитане на извънредни разходи или приходи. В СС 8 трябва да остане единствено подходът, при който грешките от минали години се отчитат в собствения капитал.
Въведените с новия закон промени, които не се изискват по силата на директивата, трябва да доведат до написване на нов национален счетоводен стандарт относно възможността за приемане на национални счетоводни стандарти за първи път. след като преди това са прилагани МСФО.
В проектозакона съществуваше изискване предприятията, които не отговарят на концепцията за действащо предприятие, да изготвят финансовия си отчет на ликвидационна база. Подобно изискване съществува в СС 13, но се отнасяше единствено за предприятия, които вече са обявени в несъстоятелност или в ликвидация. Очевидно концепцията за действащо предприятие и свързаната с това практика е дошла „в повече“ на законодателя, в резултат на което същият е решил да „опрости“ закона, нарушавайки основния принцип за вярно и честно представяне.
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.