Изготвяне на нефинансова декларация


Големите предприятия, които са предприятия от обществен интерес и които към 31 декември на отчетния период надвишават критерия за среден брой служители през финансовата година от 500 души, трябва да изготвят т.нар. нефинансова декларация.
Нефинансовата декларация се отнася до екологичните и социалните въпроси, както и тези, свързани със служителите, зачитането на правата на човека, борбата с корупцията и подкупите. Декларацията трябва да включва:

Кратко описание на бизнес модела на предприятието;
Описание на политиките, приети и следвани от предприятието по отношение на тези въпроси;
Резултатите от тези политики;
Основните рискове, свързани с тези въпроси;
Нефинансови ключови показатели за резултата от дейността, имащи отношение към конкретната стопанска дейност.

Със закона се счита, че предприятията са изпълнили задължението за изготвяне на нефинансова декларация, когато:

В доклада за дейността са включени информация и анализ по въпроси, свързани с околната среда и персонала, или
Предприятието е изготвило отделен доклад за информацията, изисквана за нефинансовата декларация, при условие че този доклад се публикува заедно с доклада за дейността, че е обществено достъпен в срок до 30 юни на следващата година на уеб сайта на предприятието, като това обстоятелство се посочва в доклада за дейността.

Законът освобождава предприятията, които са дъщерни предприятия, да изготвят нефинансова декларация, ако предприятието и неговите дъщерни предприятия са включени в консолидирания доклад за дейността или в отделния доклад на друго предприятие, съставени в съответствие с изискванията на този закон.
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.