30 юни е крайния срок за подаване на годишни финансови отчети (ГФО)


По смисъла на Търговския закон на Република България, всички търговци е необходимо да подадат заявления за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър своя годишен финансов отчет за 2015 година. Съгласно новия Закон за счетоводството, това трябва да се случи до края на месец юни, 2016 година, като в същия срок останалите предприятия трябва да публикуват финансовия си отчет по Интернет или в икономическо издание. Няма нужда да публикуват отчети едноличните търговци и бюджетните предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит.
Моля, обърнете внимание, че фирмите без дейност също са задължени да предоставят годишни финансови отчети, като за тях са предвидени облекчения по отношение на документите, подлежащи на публикуване в Търговския регистър.
Санкциите за лицата, които имат задължения, но не са публикували финансов отчет могат да бъдат между 200 лв. и 3000 лв. за ръководителите на предприятието а на самото предприятие може да бъде наложена имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет. Тези санкции могат да бъдат налагани от НАП след изтичане на законоустановения срок за подаване на ГФО.

Информация от НАП за публикуване на годишни финансови отчети и годишни доклади
Изискването за публикуване на годишните финансови отчети и годишните доклади се съдържа в чл. 38 от новия Закон за счетоводството (ЗСч). На основание § 10 от ПЗР на ЗСч, съставянето и одитирането на финансовите отчети и докладите за дейността за 2015 г. се извършват по реда на отменения Закон за счетоводството, а публикуването им – по реда на новия ЗСч.
Сроковете за публикуване:
Кой
Как
Кога
Всички търговци по смисъла на Търговския закон
Чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър
В срок до 30 юни на следващата годинаЮридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност
Чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерство на правосъдието, при условията и по реда на ЗЮЛНЦ
В срок до 30 юни на следващата годинаВсички останали предприятия
Чрез икономическо издание или чрез Интернет
В срок до 30 юни на следващата година


Правила и облекчения:

Предвидени са следните правила и облекчения по отношение документите, подлежащи на публикуване, в т.ч. за 2015 г.:

1. Едноличните търговци, чиито финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит, са освободени от задължението за публикуване на финансовите си отчети.

2. Микропредприятия, съгласно чл. 19, ал. 2 от новия ЗСч, са предприятията, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя: балансова стойност на активите - 700 000 лв.; нетни приходи от продажби - 1 400 000 лв.; средна численост на персонала за отчетния период - 10 души. Те са длъжни да публикуват в ТР информация с различен обем.

Това са предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност по отменения ЗСч (§ 1, т. 15 от ДР на ЗСч /отм./). За тях са разграничими следните две хипотези по отношение на публикуването на финансовите отчети за 2015. г:

2.1. Микропредприятията, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, публикуват за 2015 г.:

баланс/отчет за финансовото състояние, и
приложение/пояснителни приложения.

2.2. Микропредприятията, които подлежат на задължителен независим финансов одит, публикуват за 2015 г.:

баланс/отчет за финансовото състояние;
отчет за приходите и разходите/отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода;
приложение/пояснителни приложения;
годишния доклад за дейността;
одиторския доклад.

3. Малки предприятия, съгласно чл. 19, ал. 3 от новия ЗСч, са предприятията, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя: балансова стойност на активите - 8 000 000 лв.; нетни приходи от продажби - 16 000 000 лв.; средна численост на персонала за отчетния период - 50 души.
Малките предприятия, по смисъла на новия ЗСч, обективно могат да бъдат предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност по отменения ЗСч и такива, надхвърлящи тези показатели, поради което не отговарят на тези изисквания. В тази връзка са разграничими три хипотези:
3.1. Малки предприятия, които са предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност по отменения ЗСч и не подлежат на задължителен независим финансов одит, публикуват за 2015 г.:

баланс/отчет за финансовото състояние, и
приложение/пояснителни приложения.

3.2. Малки предприятия, които са предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност по отменения ЗСч, но подлежат на задължителен независим финансов одит, публикуват за 2015 г.:

баланс/отчет за финансовото състояние;
отчет за приходите и разходите/отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода;
приложение/пояснителни приложения;
годишния доклад за дейността;
одиторския доклад.

3.3. Малки предприятия, които не са предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност по отменения ЗСч, публикуват за 2015 г.:

баланс/отчет за финансовото състояние;
отчет за приходите и разходите/отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода;
отчет за паричните потоци;
отчет за собствения капитал/отчет за промените в собствения капитал;
приложение/пояснителни приложения;
годишния доклад за дейността;
одиторския доклад.

4. Средни предприятия, големи предприятия и предприятия от обществен интерес съставят и публикуват пълен годишен финансов отчет.
Санкции при непубликуване:

за ръководителя на предприятието – глоба в размер от 200 до 3000 лв.;
за предприятието – имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.

Няма санкция, когато финансовият отчет първоначално е заявен за публикуване в срок и е постановен отказ за публикуване по Закона за търговския регистър и в 14-дневен срок от влизането му в сила е подадено повторно заявление за публикуване. Тогава се смята, че финансовият отчет е подаден в срок.

Share on Facebook

Източник: НАП
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.