Консолидирани финансови отчети


Новият Закон за счетоводството повтаря предходната версия по отношение на това, че формата, структурата и съдържанието на консолидираните отчети се определят от приложимите счетоводни стандарти.
В окончателната версия на закона е постановено, че консолидиран финансов отчет се съставя от предприятие майка по правилата и изискванията на:

Националните счетоводни стандарти - за предприятията, които съставят и представят отчети на базата на същите.
Международните счетоводни стандарти - за предприятията, които съставят и представят отчети на базата на същите.

Очевидно по отношение на Националните счетоводни стандарти редакционно законодателят не е догледал добре нещата. В посочения текст на Закона за счетоводството се реферира към Националните счетоводни стандарти. В тези стандарти единственият стандарт, който засяга изготвянето на консолидирани финансови отчети, е СС 27. Интересното в случая е, че в т. 4 на същия стандарт се твърди, че „консолидирани финансови отчети се съставят в случаите, предвидени в Закона за счетоводството“. Бихме казали „параграф 22“, който ми се иска да оставя без коментар.
Припомням, че съгласно Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО 10) консолидирани финансови отчети изготвят всички предприятия майки, с изключение на следните случаи, взети в съвкупност:

Предприятието е напълно притежавано дъщерно предприятие или частично притежавано дъщерно предприятие на друго предприятие и всички други негови собственици, включително онези, които в друг случай нямат право на глас, са били информирани за това и не възразяват предприятието майка да не представя консолидирани финансови отчети.
Дълговите инструменти или инструментите на собствения капитал не се търгуват на публичен пазар.
Предприятието не е предоставило, нито е в процес на предоставяне на финансовите си отчети пред комисия по ценни книжа или друга регулаторна организация за целите на какъвто и да било клас инструменти на публичен пазар.
Неговото крайно или което и да било междинно предприятие изготвя консолидирани финансови отчети за публично ползване, които отговарят на изискванията на МСФО.

Настоящият закон за счетоводството повтаря изискването консолидиран финансов отчет да се съставя от всяко предприятие майка, независимо от това къде се намират седалищата на дъщерните фирми.
Новият закон допуска консолидирани финансови отчети да не се съставят от предприятия, които са майки на малки икономически групи, с изключение на случаите, когато в групата има предприятие от обществен интерес. На практика това означава да не се съставят консолидирани отчети от предприятия майки, които не надхвърлят два от следните критерии:

сума на баланса - 8 млн. лв.;
нетен размер на приходите от продажби - 16 млн. лв.;
средна численост на персонала - 50 души.

Предишният Закон за счетоводството допускаше да не се извършва консолидация в следните случаи:
1. Когато сумарните показатели на дъщерните предприятия и майката не надвишават два от следните показатели:

балансова стойност на активите към 31 декември - 3 млн. лв.;
нетни приходи от продажби за годината - 6 млн. лв.;
средна численост на персонала за годината - 80 души.

2. Когато две или повече дъщерни предприятия са несъществени на групово ниво, разглеждани индивидуално или в съвкупност.
Принципно новият Закон за счетоводството освобождава малките икономически групи от консолидация, но на практика праговете за задължително изготвяне на консолидирани отчети са увеличени между два и три пъти. В следващата таблица са представени показателите, при превишаване на два от които икономическата група е задължена да изготвя консолидиран финансов отчет при старата и новата версия на закона.
Показатели
Изключване от консолидация


Нов закон
Предходна версия


Балансова стойност на активите
8 млн. лв.
3 млн. лв.


Нетни приходи от продажби
16 млн. лв.
6 млн. лв.


Средна численост на персонала
50 души
80 души


Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.