Консолидиран доклад за плащанията към правителства


Големите предприятия и предприятията от обществен интерес, които работят в областта на добивната промишленост или дърводобива от девствени гори, трябва да съставят консолидиран доклад за плащанията към правителства в случаите, когато предприятието майка е задължено да изготвя консолидиран финансов отчет.
Счита се, че предприятието майка извършва дейност в областта на добивната промишленост или дърводобива от девствени гори, ако някое от неговите дъщерни предприятия извършва дейност в тези области. В консолидирания доклад се включват само плащания, произтичащи от операции,свързани с добив и дърводобив.
Не се съставя консолидиран доклад за плащанията към правителства, когато:

Предприятието е майка на малка група, освен когато едно или няколко дъщерни предприятия са предприятия от обществен интерес;
Предприятието е майка на средна група, освен когато едно или няколко дъщерни предприятия са предприятия от обществен интерес;
Предприятието майка, регулирано от законодателството на държава - членка на Европейския съюз, същевременно е дъщерно предприятие и неговото собствено предприятие майка се регулира от законодателството на държава членка на Европейския съюз.

Законът допуска дъщерно предприятие, включително предприятие от обществен интерес, да не се включва в консолидирания доклад за плащанията към правителства, когато:

Предприятието майка е възпрепятствано в значителна степен от дългосрочни ограничения при упражняване на правата си върху активите или управлението на дъщерното предприятие;
Информацията, необходима за изготвянето на консолидирания доклад за плащанията към правителствата в съответствие с този закон, не може да бъде получена без извършване на прекомерни разходи или ненужно забавяне;
Акциите или дяловете на предприятието се притежават единствено с цел последващата им продажба.

Посочените изключения се прилагат само когато същите се прилагат и за целите на съставяне на консолидирани финансови отчети.
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.