Годишен доклад за фирмена дейност


В новия Закон за счетоводството са повторени основните изисквания към годишния доклад за дейността. В този смисъл докладът за дейността следва да съдържа най-малко:

Обективен преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено;
Анализ на основни финансови и нефинансови показатели за резултата от дейността, включително информация по въпроси, свързани с околната среда и персонала;
Важните събития, настъпили след датата на баланса;
Вероятното бъдещо развитие на предприятието;
Действията в областта на научноизследователската и развойната дейност;
Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон;
Наличието на клонове на предприятието;
Използваните от предприятието финансови инструменти,

както и

Целите и политиката на предприятието по управление на финансовия риск;
Експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.

Новият закон изисква предприятията от обществен интерес да включват в доклада за дейността декларация за корпоративно управление в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Законът допуска декларацията за корпоративно управление да бъде представена и като:

Отделен доклад, публикуван заедно с доклада за дейността, или
Документ, който е обществено достъпен на интернет страницата на предприятието.

Законът изисква големите предприятия, които са предприятия от обществен интерес и които към 31 декември на отчетния период надвишават критерия за среден брой служители през финансовата година от 500 души, да включват в доклада за дейността си и т.нар. нефинансова декларация. С преходните и заключителните разпоредби към закона е постановено, че нефинансова декларация ще се изисква за отчетните периоди, започващи на и след 1 януари следващата година.
Законът освобождава микро- и малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит от из-готвятвяне на доклад за дейността, ако информацията относно придобиването на собствените им акции (ако има такива), изисквана от чл. 187д от Търговския закон, е оповестена в приложението към годишния финансов отчет. Законът освобождава също микро, малките и средните предприятия от включване в доклада за дейността на нефинансова информация.
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.