Промени в резултат на Директива 2013/34/ЕС


Предизвиканата промяна в Закона за счетоводството е в резултат на Директива 2013/34/ЕС. Освен че с въпросната директива се отменят известните Четвърта (засягаща индивидуалните отчети) и Седма (засягаща консолидираните отчети) счетоводна директива, „новата“ не казва нищо различно и не въвежда нищо принципно ново, с изключение на въвеждането на категоризация относно големината на отделните предприятия и икономически групи.
Прокламираната цел на директивата е насочена към облекчаване на административната тежест за малките и средните предприятия по отношение на така досадните времеемки и скъпоструващи услуги, оказвани от счетоводители и одитори по повод изготвянето и одитирането на финансовите им отчети. За целта директивата въвежда редица облекчения за микро-, малките и средните предприятия, които са транспонирани чрез този закон в българското законодателство,
В чисто счетоводен аспект единственото, което директивата изисква и което принципно засяга българските предприятия, е отмяната на извънредните статии (извънредни приходи и разходи). Известно е, че за предприятията, прилагащи МСФО, прилагането на извънредни статии е забранено още от 2005 г. Отмяната на извънредните статии се очаква да бъде третирана в местните счетоводни стандарти.
В резултат на техническата замяна на Четвърта и Седма директива с Директива 2013/34/ЕС българският Закон за счетоводството идентично бе технически подменен по същия начин - изцяло отново написан с единствено допълнение по отношение на категоризацията на предприятията и икономическите групи и повишаването на критериите за задължителен финансов одит.

Източник: "Български законник"
Автор: Иван Симов
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.