Закон за счетоводство и Директива 2013/34/ЕС


Законът за счетоводството в сегашния му вид е резултат от синхронизацията на българското законодателство с актовете на Европейския съюз и по-конкретно в отговор на Директива 2013/34/ЕС.
Идеята за създаването на Директива 2013/34/ЕС е още от 2010 година. На авторите на директивата хрумва идеята, че настоящата административна тежест, свързана с изготвяне на финансови отчети от малките предприятия, съответно на консолидирани финансови отчети, тяхното публикуване, както и одитът на тези отчети им идва в повече и тя трябва да бъде намалена. Очевидно поради това и мотото на директивата е - мисли първо за малките.
С директива Директива 2013/34/ЕС са въведени единни критерии в ЕС по отношение на всички страни членки за разграничаване на микро, малки, средни и големи предприятия. Освен това с тази директива се предоставят облекчителни условия за микро и малките предприятия по отношение на изготвянето, публикуването и одитирането на индивидуални и консолидирани финансови отчети.
С Директива 2013/34/ЕС също така се премахват извънредните приходи и разходи от финансовите отчети.
Две години преди приемането на Директива 2013/34/ЕС работният ѝ вариант бе подложен на обсъждане в страните членки. Страните от ЕС с по-слаба икономика като Словакия, Чехия, Унгария, Румъния и България, възроптаха срещу въвеждането на единните критерии за микро, малки, средни и големи предприятия с мотива, че това са относителни, а не абсолютни понятия. Германската и френската икономика например не може да се сравняват с тези на Унгария и Румъния. Както се вижда от текстовете на приетата директива, гласовете на „малките“ икономики не са били чути.
В този смисъл някак странно звучи мотото на директивата „мисли първо за малките“. Мисленето за малките в България намери израз в нов Закон за счетоводството.
Като оставим настрана необходимостта от написване на нов закон или от извършване на промени в съществуващия, не трябва да се забравя, че приемането на новия закон от Народното събрание бе извършено под знака на фалита на Корпоративна и търговска банка, не без скандалното участие на одиторите от КПМГ и създалите се в резултат на това негативи по отношение на одиторската гилдия. Съгласно Директива 2013/34/ЕС, България трябваше да хармонизира вътрешното си законодателство по отношение на счетоводството до края на юли 2015 година. Очевидно поради заетостта на народните избраници в Народното събрание, насочена към опити за конституционни промени, свързани със съдебната система, хармонизацията на законодателството в областта на счетоводството през първата половина на 2015 г. не е била на дневен ред.
Новият Закон за счетоводството е структуриран в девет глави както следва:

Общи положения
Категории предприятия и групи предприятия
Финансови отчети
Приложима счетоводна база
Независим финансов одит
Публичност на финансовите отчети
Годишни доклади
Бюджетни предприятия
Административно-наказателни разпоредби
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.