Годишно счетоводно приключване


Годишното счетоводно приключване е заключителния етап на текущо воденото счетоводно отчитане на дейността на фирмата през цялата финансова година. То се изразява в окончателно оформяне на финансовия резултат от нейната дейност и се изразява в съставяне на годишен финансов отчет към 31 декември за съответната финансова година - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, оповестяване на счетоводната политика, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал, справка за ценните книжа, справка за дълготрайните активи, справка за финансовите резултати, справка за приходите и разходите от лихви, справка за отсрочените данъчни активи, справка за участия в капиталите на други предприятия, справка за вземанията,задълженията и провизиите.
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.