Фискални устройства

Програмата предлага функционалност, чрез която се въвеждат фискалните устройства и техните параметри. В страницата в настройките се вижда списък с всички предварително въведени фискални устройства. Чрез бутоните имате възможност да добавяте, изтривате или редактирате настройките на вече въведени фискални устройства. В долната част има възможност за тестване на връзката, получавате на текущия статус на фискалното устройство, прочитане на информация от контролната лента (КЛЕН), както и още няколко полезни служебни функции. Голямото бяло поле е предвидено именно за прочитане и визуализиране на информация от КЛЕН.

Добавянето на ново фискално устройство се осъществява чрез бутона „Добавяне“. Когато натиснете бутона, на екрана се показва диалог за въвеждане на данните на фискалното устройство. Към момента програмата работи само с фискалните устройства на Tremol, Datecs и Eltrade.

Изберете производителя на фискалното устройство, след което натиснете бутона „Автоматично конфигуриране“. Ако фискалното устройство е свързано с компютъра и обслужващия техник го е инсталирал и конфигурирал правилно, останалите полета се запълват с информация, която получават автоматично от фискалното устройство. При неуспех и неуспешно разпознаване на фискалното устройство на екрана се поява съобщение за грешка и ви препоръчваме да помолите сервизния техник или фирмата, която обслужва вашите компютри да извършат тези настройки.

Специфични настройки

Настройка на фискално устройство Tremol

За правилната комуникация със софтуера е много важно да настройте параметъра „Фискален принтер“ на ДА в настройките на фискалното устройство. По подразбиране тази настройка е изключена.

Режим “ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР” – В този режим регистрирането на продажбите се извършва по инициатива на компютъра. Във фискалните бонове за продажба и сторно операции се отпечатва Уникален Номер на Продажба (УНП), който се получава от софтуера за управление на продажби.

Екран с примерни настройки:

Тремол - примерни настройки

В полето „Сървър“ въведете IP адреса на ZFPLabServer (можете да го изтеглите и инсталирате от тук). Това е IP адреса на компютъра, на който е инсталиран сървъра. Ако е инсталиран на същия компютър, на който е инсталирана и програмата,  тогава можете да въведете localhost. Портът по подразбиране е 4444. Сървърът се стартира автоматично със стартиране на Windows. Можете да се уверите, че е стартиран ако виждате тази иконка в долния десен ъгъл на работния екран до часовника ZFPLab Server  или като въведете следния адрес във вашия браузър: http://localhost:4444/

Ако устройството се достъпва през мрежа, тогава в „Свързаност“ изберете TCP/IP и въведете IP адреса, на който отговаря. Използвате приложението за настройка NetworkSettings_BG.exe  (можете да го изтеглите и инсталирате от тук) за да зададете мрежови настройки на фискалното устройство. Много важно е чрез това приложение  да разрешите комуникация по LAN и да въведете парола за достъп. Същата парола въведете и в полето „Парола“ в настройките на програмата.

Ако устройството е с WiFi можете също да му зададете настройките в NetworkSettings_BG. Ако е в същата локална мрежа, в която е компютъра, на който е инсталиран софтуера тогава можете да работите без проблем.

Настройка на фискално устройство Eltrade

След като сте свързали фискалното устройство на COM порта и сте го включили изтеглете и инсталирайте файла EltradeFPDriverAXG2_BG.exe от тук  (накрая на страницата) или от уеб сайта на Eltrade. Приложението представлява Active X драйвер за фискални устройства Eltrade, без който програмата не може да комуникира с фискалните устройства.

След това влезте в меню „Настройки“ > „Общи настройки“ > „Фискални устройства“ и натиснете бутона „Добавяне“. Изберете Eltrade  в полето „Производител“ и натиснете бутона „Автоматично конфигуриране“. Ако всичко е наред настройките ще бъдат попълнени автоматично както е показано на екрана:

Eltrade-Nastroiki

Важно: В полето  сериен ключ въведете 17 цифров ключ, който е обвързан с номера на фискалното устройство EDxxxxxx и номера на фискалната памет 44xxxxxx. Лицензионния ключ се предоставя от сервизната фирма обслужваща вашето фискално устройство при поискване. Ако не въведете валиден ключ при печат на фискален бон в коментарен текст ще се печата „Eltrade Ax не е регистриран за работа с този апарат. Моля, въведете валиден сериен номер.“. Рестартирайте програмата след като въведете серийния ключ.

Настройка на фискално устройство Datecs 

След като сте свързали фискалното устройство на COM порта и сте го включили изтеглете и инсталирайте файла FP3530 COM Server SETUP от уеб сайта на Datecs. Приложението представлява Active X драйвер за фискални устройства Datecs без който програмата не може да комуникира с фискалните устройства.

След това влезте в меню „Настройки“ > „Общи настройки“ > „Фискални устройства“ и натиснете бутона „Добавяне“. Изберете Datecs в полето „Производител“ и натиснете бутона „Автоматично конфигуриране“. Ако всичко е наред настройките ще бъдат попълнени автоматично както е показано на екрана:

Datecs-Nastroiki

Изберете данъчна група и натиснете бутона „Потвърждаване“.

 

Важно! След като добавите фискалното устройство е много важно да се върнете в настройките на работните места. За всяка работно място, което ще работи с фискални устройства посочете съответното такова от падащия списък. Софтуерът блокира откриване на продажба ако за текущото работно място няма избрано фискално устройство. В такива ситуации, започването на продажба е забранено и на екран се показва следното системно съобщение.

Поддържани модели фискални устройства и софтуер