Внасяне на стоки

В програмата можете да внесете списък със стоки и услуги и начални количества от предварително подготвен Excel файл.

Колоните в XML файла трябва да са подредени в следната последователност:

  • A – „Артикулен номер“
  • B – „Наименование“
  • C – „Единична цена без ДДС“
  • D – „Доставна цена без ДДС“
  • E – „Количество“
  • F – „Мярка“
  • G – „Доставчик“
  • H – „Търговска група“
  • I – „Допълнителни бележки“

В колоната „Мярка“ въвеждайте съкращението от последната колона от списъка публикуван тук. Например: год., бр., barrel.

Ако в колона E (количество) е въведено количество различно от нула, тогава то ще бъде въведено като движение в склада.

При внасяне на стоки имате възможност за предварителен преглед и анализ на данните. Това е направено с цел предотвратяване на грешки при неправилна подредба на колоните в Excel файла.

След като сте се уверили, че сте изпълнили горните условия, проверете дали в първия ред има антетка и ако има изтрийте реда. След това в Excel изберете „Запиши като“ (Save As …) от главното меню и изберете за формат на файла „XML електронна таблица 2003 (*.xml)“.

Запишете файла на вашия Desktop. Уверете се, че файлът, който подготвихте не е отворен в Excel, отворете програма „Фактурник“ и изберете меню „Стоки и услуги“ > „Внасяне на стоки“. За тип импорт посочете „Excel файл в XML Spreadsheet формат“, в следващото поле изберете файла, който подготвихте преди това и натиснете бутона „Импорт“.