Укриването на счетоводна информация е забранено в новия ЗС


Новият закон за счетоводството почти повтаря обхвата на организациите, които се считат за предприятие по смисъла на същия. Става въпрос за търговците по смисъла на Търговския закон, местните юридически лица, които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества, осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, търговските представителства и чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност. В обхвата на организациите, които новият закон третира като предприятия, са включени и осигурителните каси.
Моля, обърнете внимание, че по отношение на документите, постъпващи на чужд език в предприятието, новият закон изисква да се прави превод само в случаите, когато това се изисква по силата на закон. Старият вариант предполагаше превод на документите във всички случаи.
Когато става въпрос за отклонение от принципа на двустранно счетоводно записване, законът задължава предприятията да документират всички стопански операции на принципа на двустранното счетоводно записване. Допуска се едноличните търговци, чиито приходи от продажби за предходната година не надвишават 50,000 лв., да прилагат едностранно счетоводно записване. В законопроекта бе записано, че финансовите отчети на тези еднолични търговци (по презумпция) са „верни и честни“ по отношение на финансовия им резултат. В окончателната версия на закона законодателят очевидно се е усъмнил в тази хипотеза, поради което текстът за „верни и честни“ е отпаднал.
Укриване на счетоводна информация - в проектозакона за счетоводството за първи път бе записано, че укриването на счетоводна информация е забранено. В окончателния текст на закона тонът е омекотен и сведен до това, че:

Не се допуска отчитане на стопански операции в извънсчетоводни книги или регистри.
Не се допуска счетоводно отчитане на фиктивни или недостатъчно идентифицирани сделки, несъществуващи разходи, както и задължения с неточно определен предмет, извършено с цел подкупване на длъжностни лица или прикриване на подкуп.

От окончателния текст на закона отпадна заложеното в проектозакона изискване за неунищожаване на счетоводна информация по ред, различен от този, предложен в закона.
Относно правомощията на министъра на финансите, със законопроекта, внесен от Министерския съвет и подложен на обсъждане, беше вменено на министъра на финансите да дава становища и методически указания по прилагането на Международните счетоводни стандарти. Известно е, че единствено Бордът по Международни счетоводни стандарти е компетентен да дава становища и тълкувания по МСС. В окончателната версия на закона тази грешка е отстранена. Компетентността на министъра на финансите (както и в предишната версия на закона) е сведена до даване на указания и тълкувания, свързани с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.