Годишни финансови отчети


Съществена промяна е направена с новия Закон за счетоводството по отношение на съдържанието на финансовите отчети. Докато в предишния вариант на закона финансовият отчет се състоеше от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложения, в новия закон се казва, че годишният финансов отчет на едно предприятие се състои най-малко от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и приложение. Отбелязано е, че формата, структурата и съдържанието на финансовите отчети се определят от приложимите за предприятието счетоводни стандарти.
Законът е категоричен, че средните и големите предприятия, както и тези от обществен интерес трябва да съставят годишни финансови отчети в пълен комплект, в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.
Същевременно в резултат на освобождаванията, предвидени в директивата, законът въвежда облекчения по отношение изготвянето на финансови отчети за някои предприятия. Облекченията се в посока на намаляване броя на отчетите, които се включват в годишния финансов отчет, както и неизготвяне на приложение към него. Предприятията, на които са предоставени тези облекчения, могат по свой избор да изготвят пълен комплект финансови отчети.
Така например едноличните търговци, чиито отчети не подлежат на задължителен независим одит и чиито приходи от продажби не надвишават 200 хил. лв., ако желаят, може да изготвят само отчет за приходите и разходите.
Годишният финансов отчет на микропредприятие може да се състои от съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите по раздели.
Годишният финансов отчет на малките предприятия може да се състои от съкратен баланс, съкратен отчет за приходите и разходите по раздели и групи и приложение.
В окончателната версия на закона се приема априори, че годишните финансови отчети на предприятията на ЕТ с приходи под 200,000 лв., микропредприятията и малките предприятия, съставящи съкратен отчет, дават вярна и честна представа за имущественото и финансовото им състояние. Всеки що-годе запознат с МСФО и Международните одиторски стандарти, меко казано, би се изсмял над подобно твърдение. Но какво да се прави, това все пак е твърдение на законодателя.
Законът задължава големите предприятия и предприятията от обществен интерес в пояснителните приложения да оповестяват начислените за годината суми за услугите, предоставяни от регистрираните одитори поотделно за:

независим финансов одит;
данъчни консултации;
други услуги, несвързани с одита.
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.