Доставка на стока

Формата за въвеждане на доставка наподобява формата за въвеждане на фактура. Различното в нея е, че вдясно се въвеждат данните на доставчика, а дясно се избира типа на документа, който съпровожда доставката и неговия номер. За тип на документ можете да посочите някой от: фактура, кредитно/дебитно известие, проформа фактура, стокова разписка или протокол.

При натискане на бутона „Запис“ в склада се отразяват доставените количества.

Важно: В тази форма е задължително да изберете стоките от номенклатурния списък, за да могат да се отразят правилно доставените количества. Дори и да не работите с модул „Склад“ чрез тази функция можете да си въвеждате разходните документи в програмата и да си водите статистика за разходите.