Съставители

Номенклатурата със съставители се използва за ускоряване на работния процес по издаване на документи. Тук се въвеждат имената на съставителите, които се извличат и попълват автоматично при издаване на нов документ. Можете да оставите списъкът празен и да въвеждате съставителя ръчно в документа. Има възможност и за добавяне на повече от един съставител. При въвеждане на повече от един съставител, при издаване на документ се появява списък за бърз избор.

В програма Фактуриране ЕУ в издадените документи могат да бъдат посочвани различни съставители. Преди това обаче, тези съставители е добре да бъдат въведени в списъка. За да направите това, отворете меню „Други номенклатури”, след което изберете „Съставители”.

На екрана се появява прозорец, от който можете да добавяте и изтривате съставители на документи издадени чрез програмата. Съставителите на документи са лица боравещи с програма Фактуриране ЕУ в даден момент. За да им се осигури удобство и бързина на работа е най-добре техните имена да бъдат въведени предварително в базата данни на програмата. Управлението на тази информация в програмата се осъществява чрез двете зелени стрелки (за добавяне и за изтриване). За да добавите съставител, напишете името му в лявото поле, след което натиснете стрелката за добавяне. За да изтриете съставител, цъкнете върху неговото име в дясното поле, след което натиснете стрелката за изтриване. Можете да определите основен съставител чрез падащото меню „Избор на основен съставител“, имена на който да се попълва автоматично при писане на нов документ.