Плащания към правителства и изготвяне на доклади


Изискваният доклад е новост в българското законодателство и пряк резултат от приемането на Директива 2013/34/ЕС. Закона за счетоводството задължава всички големи предприятия и всички предприятия, извършващи дейност от обществен интерес, които работят в добивната промишленост или в дърводобива от девствени гори, да изготвят и предоставят на обществеността годишен доклад за плащанията, извършвани към правителства.
Законът освобождава предприятията от изготвянето на такъв доклад, когато:

Предприятието майка се регулира от законодателството на държава - членка на Европейския съюз;
Плащанията към правителства, извършвани от предприятието, са включени в консолидирания доклад за плащанията към правителства, изготвен от предприятието майка;
Ивършено е еднократно плащане или поредица от свързани плащания в размер, ненадвишаващ 195,600 лв.

Годишният доклад за плащанията към правителства трябва да съдържа следната информация за съответния отчетен период:

Общия размер на извършените плащания към всяко правителство;
Общия размер за всеки от видовете плащания, извършени към всяко правителство, както следва:


права върху продукция;
данъци върху дохода, производството или печалбата, с изключение на данъците върху потреблението, като данък върху добавената стойност и акциз, данък върху доходите на физически лица, данъци върху продажбите;
роялти;
дивиденти;
бонуси за подписване на договор, откриване и производство;
лицензионни такси, наеми, такси за регистрация и други възнаграждения за лицензи и концесии;
плащания за инфраструктурни подобрения;

Докладът по алинея 1 подлежи на публикуване заедно с годишния финансов отчет.
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.