Вносна бележка

Назад  Напред

Издаването на вносни бележки към бюджета посредством програмата ФАКТУРИРАНЕ е улеснено максимално. Вносната бележка сама по себе си е банков документ, който служи за внасяне на парични средства (на каса) в банкова сметка. Издаване на вносна бележка се осъществява чрез меню "Документи" > "Нов документ" > "Вносна бележка".

 

"Документи" > "Нов документ" > "Вносна бележка"

 

Алтернативен и по-удобен начин за издаване на вносна бележка е чрез натискане на бутона "Документ" > "Вносна бележка" намиращ се в оперативната лента с бутони.

 

"Документ" > "Вносна бележка"

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ФОРМАТА ЗА ВНОСНА БЕЛЕЖКА КЪМ БЮДЖЕТА

 

Вносна бележка издадена от програма ФАКТУРИРАНЕ

 

До банка: посочете банката, в която ще представите вносната бележка. Бутона служи за бърз достъп и конфигуриране на стойностите по подразбиране при издаване на банкови документи;

 

Клон / град: желателно но не и задължително е посочването на клон / град на съответната банка. Забележете бутона , който служи за централно обновяване на всички банкови клонове в програмата;

 

Адрес: адрес на клона на съответната банка. Списъка с адреси се обновява автоматично заедно с обновяването на банковите клонове;

 

Дата на подаване: необходимо е да се посочи датата, на която вносната бележка ще бъде представена в съответната банка;

 

Получател: пълно име (за физическо лице) или цяло наименование на юридическо лице;

 

IBAN: номер на сметка на получателя;

 

Основание за внасяне: полето за основание събира максимум 30 (тридесет) символа;

 

Сума: валидни стойности са само арабски цифри и символ за десетичен разделител "." или ",".

 

Валута: възможен избор са валутите BGN (български лев), EUR, USD, GBP и RUB;

 

Вносител: пълно име на вносителя (за физическо лице) или цяло наименование на юридическо лице;

 

ЕИК / ЕГН: единен идентификационен код на вносителя (юридически лица) или единен граждански номер (физически лица);

 

Телефон: актуален телефон за връзка с вносителя.

 

БАНКОВИ ТАКСИ

 

001 - за сметка на наредителя

002 - споделена (дължимите на банката такси се събират от наредителя; дължимите на банката на получателя такси се събират от получателя);

003 - за сметка на получателя.

В случай, че полето не е попълнено се приема, че таксите са за сметка на наредителя (001)

 

Вид плащане се попълва за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет.

 

ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИ

 

1 - декларация

2 - ревизионен акт

3 - наказателно постановление

4 - авансова вноска

5 - партиден номер на имот

6 - постановление за принудително събиране

9 - друг вид документ

 

Списък с издадени вносни бележки към бюджета чрез програмата ФАКТУРИРАНЕ може да бъде изведен по следния начин:

 

 "Списък" > "Банкови документи".

 

или от меню "Документи" > "Издадени документи" > "Банкови документи".

 

 "Документи" > "Издадени документи" > "Банкови документи".

 

След като вече имате изведен списък с вносни бележки, можете при необходимост да изтривате независимо различни записи от базата данни чрез натискане на десен бутон на мишката върху определен документ и избиране на функцията "Изтриване".

 

Изтриване на вносна бележка от програма за фактури

 

Функцията "Клониране" е достъпна и при работа с вносни бележки. При попълване на неверни данни във вносна бележка се носи отговорност по член 313 от Наказателния кодекс на Република България.