Списък с протоколи

Назад  Напред

Списък с протоколите, които сте издали чрез програмата за фактуриране може да видите чрез меню "Документи" > "Издадени документи" > "Протоколи":

 

"Документи" > "Издадени документи" > "Протоколи"

 

Следва да видите списък с всички издадени протоколи за определен период от време, подредени в удобен за използване табличен вид. Чрез прилежащата контролна лента към този списък, информацията за издадените протоколи може да бъде подреждана низходящо и възходящо по номер, дата, клиент, телефон, данъчна основа, ДДС, обща сума и съставител.

 

 

Предвидена е възможност за търсене на текст във вече съставени протоколи, както и задаване на времева граница. Чрез бутоните намиращи се в десния край на лентата могат да се генерират Microsoft Excel и XML файлове съдържащи текущото съдържание на справката. Чрез бутона „Печат” може да се разпечата информацията за издадените протоколи през програмата на хартия, както и в PDF файл. Ако информацията е прекалено много тя се разделя автоматично по страници във формат удобен за печат.

 

Друг начин за извеждане на списък с издадени протоколи е чрез бутона „Списък” намиращ се в оперативната лента на програмата "ФАКТУРИРАНЕ". След неговото натискане изберете опцията "Протоколи" както е показано на следната фигура:

 

Списък с протоколи