Платежно нареждане

Назад  Напред

Издаването на платежно (преводно) нареждане от бюджета посредством програмата ФАКТУРИРАНЕ е улеснено максимално. Платежното нареждане само по себе си представлява банков документ, който служи за извършване на паричен превод от една банкова сметка към друга. Формата и реквизитите са определени с банков унифициран стандарт на БНБ. Издаване на платежно нареждане се осъществява чрез меню "Документи" > "Нов документ" > "Платежно нареждане".

 

"Документи" > "Нов документ" > "Платежно нареждане"

 

Алтернативен и по-удобен начин за издаване на платежно нареждане е чрез натискане на бутона "Документ" > "Платежно  нареждане" намиращ се в оперативната лента с бутони.

 

"Документ" > "Платежно нареждане"

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ФОРМАТА ЗА ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ ОТ БЮДЖЕТА

 

Платежно нареждане от бюджета

 

До банка: посочете банката, в която ще представите платежното нареждане. Бутона служи за бърз достъп и конфигуриране на стойностите по подразбиране при издаване на банкови документи;

 

Клон / град: желателно но не и задължително е посочването на клон / град на съответната банка. Забележете бутона , който служи за централно обновяване на всички банкови клонове в програмата;

 

Адрес: адрес на клона на съответната банка. Списъка с адреси се обновява автоматично заедно с обновяването на банковите клонове;

 

Дата на подаване: необходимо е да се посочи датата, на която платежното нареждане ще бъде представено в съответната банка;

 

Дата на изпълнение: обикновено датата на изпълнение съвпада с датата на подаване. Тази дата сочи кога платежното нареждане ще бъде обработено в съответната банка;

 

Период на плащане: попълнете началната (от) и крайна (до) дата на периода, за който се прави плащане с конкретното платежно нареждане;

 

Получател: пълно име (за физическо лице) или цяло наименование на юридическо лице;

 

IBAN: номер на сметка на получателя;

 

ЕИК/ЕГН: единен идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ (за юридическо лице) или единен граждански номер (за физическо лице); Ако лицето е чужденец е необходимо да се отбележи опцията "Чужденец", която се намира срещу самото поле ЕИК/ЕГН;

 

Вид плащане: място за кода отговарящ на вида плащане, което се извършва с платежното нареждане;

 

Сума: валидни стойности са само арабски цифри и символ за десетичен разделител "." или ",".

 

Валута: възможен избор са валутите BGN (български лев), EUR, USD, GBP и RUB;

 

Основание: полето за основание събира максимум 30 (тридесет) символа;

 

Пояснение: служи за изписване на допълнителна информация, когато полето "Основание" не е достатъчно;

 

Наредител: пълно име на наредителя (за физическо лице) или цяло наименование на юридическо лице;

 

IBAN: номер на банкова сметка на наредителя;

 

ЕИК / ЕГН: единен идентификационен код на вносителя (юридически лица) или единен граждански номер (физически лица); Ако лицето е чужденец е необходимо да се отбележи опцията "Чужденец", която се намира срещу самото поле ЕИК/ЕГН;

 

Вид плащане: място за кода отговарящ на вида плащане, което се извършва с платежното нареждане. Вид плащане се попълва за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет;

 

Платежна система: избор на платежна система, с която ще се обработи платежното нареждане. Към момента платежните системи в Република България са RINGS и TARGET2.

 

Телефон: актуален телефон за връзка с наредителя.

 

Банкова такса: банковата такса може да бъде за сметка на наредителя (001), споделена (002) - дължимите на банката такси се събират от наредителя; дължимите на банката на получателя такси се събират от получателя. Банкова такса за сметка на получателя е с код 003. В случай, че полето не е попълнено се приема, че таксите са за сметка на наредителя (001).

 

Видове документи:

 

1 - декларация

2 - ревизионен акт

3 - наказателно постановление

4 - авансова вноска

5 - партиден номер на имот

6 - постановление за принудително събиране

9 - друг вид документ

 

Списък с издадени платежни нареждания от бюджета чрез програмата ФАКТУРИРАНЕ може да бъде изведен по следния начин:

 

 "Списък" > "Банкови документи".

 

или от меню "Документи" > "Издадени документи" > "Банкови документи".

 

 "Документи" > "Издадени документи" > "Банкови документи".

 

След като вече имате изведен списък с платежни нареждания, можете при необходимост да изтривате независимо различни записи от базата данни чрез натискане на десен бутон на мишката върху определен документ и избиране на функцията "Изтриване".

 

Изтриване на вносна бележка от програма за фактури

 

Функцията "Клониране" е достъпна и при работа с платежни нареждания. При попълване на неверни данни в платежно нареждане се носи отговорност по член 313 от Наказателния кодекс на Република България.