RINGS

Назад  Напред

RINGS е платежна система за брутен сетълмент в реално време (Real-time Interbank Gross Settlement System). БНБ изгражда и оперира тази платежна система съгласно член 103, алинея 1 и 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи. Чрез RINGS се прехвърлят парични средства между сетълмент-сметки на участници в нея окончателно, индивидуално (транзакция по транзакция) и в реално време след получаване от системата на нареждането за превод.

 

Съгласно чл. 104 от Закона за платежните услуги и платежните системи участници в RINGS са:

 

 

Съгласно чл. 106. от Закона за платежните услуги и платежните системи през RINGS задължително се извършват следните плащания: всички плащания, по които първоначалният инициатор и крайният получател имат сетълмент-сметки при БНБ; плащания, инициирани от платежни системи и системи за сетълмент на ценни книжа, чийто агент по сетълмента е БНБ; плащания на клиенти на банки за суми, равни на или над 100 000 лв.

 

През RINGS могат да се извършват и плащания на клиенти на банки без ограничение в размера, инициирани към системата по желание на клиента. Чрез RINGS могат да се извършват и плащания по сметки в RINGS на участниците в електронната система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ), във връзка с изпълнение на сделки с държавни ценни книжа. Тези сметки са различни от сетълмент-сметките на участниците в RINGS и могат да се използват само за плащания по сделки с държавни ценни книжа.

 

Съгласно чл. 38.от Наредба 3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти:

 

 

Всички плащания, по които първоначалният инициатор и крайният получател са банки по смисъла на Закона за кредитните институции се третират като междубанкови.

 

В системата RINGS заявки за сетълмент подават пет спомагателни системи – БИСЕРА, БОРИКА, СЕП, Централен депозитар и Системата за сетълмент на ДЦК:

 

 

Началото на системния ден на RINGS е 8:00 часа. Системата приема плащания на клиенти на банки до 15:45 часа. До 17:30 ч. се изпълняват междубанкови плащания. Краят на системния ден на RINGS е в 17:30 часа.