TARGET2

Назад  Напред

Какво представлява TARGET2?

 

TARGET2 предоставя брутен сетълмент в реално време за разплащания в евро със сетълмент в пари в централна банка. Тя е създадена и работи въз основа на Единна съвместна платформа (Single shared platform - SSP), през която се подават и обработват всички платежни нареждания и се получават плащанията по един и същи технически начин.

 

От правна гледна точка ТАРГЕТ2 е изградена като съвкупност от RTGS-системите на страните участнички, които представляват компоненти на системата.

 

Какви плащания могат да се извършват през TARGET2 и как се изпълняват плащанията?

 

В TARGET2 се изпълняват клиентски плащания в евро, при които първоначален инициатор и краен получател са клиенти на банки, както и междубанкови плащания в евро, произтичащи от сделки на междубанковия паричен пазар, пазара на ценни книжа и валутния пазар, като няма ограничения за сумата на извършваните преводи. Системата позволява извършването на плащания както на голяма, така и на малка стойност, прилагайки еднакви условия.

 

TARGET2 осигурява възможност за сетълмент и на всички видове спомагателни системи през сетълмент-сметките на участниците в съответната централна банка – системи за малки плащания като BISERA7-EUR, системи за сетълмент на ценни книжа, системи за обработка на плащания с карти. През TARGET2 плащанията се изпълняват на брутна база, като се обработват едно по едно, обикновено по реда на тяхното постъпване, без да се извършва насрещно прихващане на вземанията между участниците в системата (нетиране).

 

При наличие на достатъчно средства заверяването и задължаването на сметките на участниците в системата се извършва в реално време, без забавяне, като плащанията са окончателни и неотменими в момента на получаването им от системата.