Справка за текущи наличности

Назад  Напред

Справка за текущи наличности в програмата са достъпни от меню „Склад” -> „Справка текущи наличности”.

 

Справка текущи наличности в складова програма

 

По подразбиране в справката се показва общата (служебна) група. Изберете търговската група, за която желаете да видите текущата складова наличност, след което натиснете бутона "СПРАВКА".

 

 

След натискането на бутона "СПРАВКА" ще видите целия асортимент от стоки въведени в избраната търговска група. Колонката "Обща цена" показва текущата наличност на дадена стока умножена по доставната цена.

 

В най-долния край на таблицата е разположена информация за общия брой стоки и общата стойност на въведените стоки в групата.

 

 

Веднъж генерирани справките могат да бъдат запазени в Microsoft Excel файл чрез бутона:

 

 

Предвидена е функция за печат на справката, която се осъществява чрез бутона: