Списък със стокови разписки

Назад  Напред

Списък със стоковите разписки, които сте издали чрез програмата за фактуриране може да видите от меню "Документи" > "Издадени документи" > "Стокови разписки":

 

"Документи" > "Издадени документи" > "Стокови разписки"

 

След натискането на бутона ще видите списък с всички издадени стокови разписки за определен период от време, подредени в удобен за използване табличен вид. Чрез прилежащата контролна лента на този екран, списъка с издадените проформа-фактури може да бъде подреждан низходящо и възходящо по номер, дата, клиент, телефон, данъчна основа, ДДС, обща сума и съставител.

 

Контролна лента на програма за фактури

 

Предвидена е възможност за търсене на текст във вече съставени стокови разписки, както и задаване на времева граница. Чрез бутоните намиращи се в десния край на лентата могат да се генерират Microsoft Excel и XML файлове съдържащи текущото съдържание на справката. Чрез бутона „Печат” може да се разпечата информацията за издадените стокови разписки през програмата на хартия, както и в PDF файл. Ако информацията е прекалено много тя се разделя автоматично по страници във формат удобен за печат.

 

Друг начин за извеждане на списък с издадени стокови разписки е чрез бутона „Списък” намиращ се в оперативната лента на програмата "ФАКТУРИРАНЕ". След неговото натискане изберете опцията "Стокови разписки" както е показано на следната фигура:

 

Списък със стокови разписки