Списък с проформа фактури

Назад  Напред

Списък с проформа-фактурите, които сте издали чрез програмата за фактуриране може да видите чрез натискане на бутона „Списък с проформа-фактури” от началния прозорец на ФАКТУРИРАНЕ:

 

След натискането на бутона ще видите списък с всички издадени проформа-фактури за определен период от време, подредени в удобен за използване табличен вид. Чрез прилежащата контролна лента на този екран, списъка с издадените проформа-фактури може да бъде подреждан низходящо и възходящо по номер, дата, клиент, телефон, данъчна основа, ДДС, обща сума и съставител.

 

 

Предвидена е възможност за търсене на текст в издадените проформа-фактури, както и задаване на времева граница. Чрез бутоните намиращи се в десния край на лентата могат да се генерират Microsoft Excel и XML файлове съдържащи текущото съдържание на справката. Чрез бутона „Печат” може да се разпечата информацията за издадените проформа-фактури през програмата на хартия, както и в PDF файл. Ако информацията е прекалено много тя се разделя автоматично по страници във формат удобен за печат.

 

Друг начин за извеждане на списък с издадени проформа-фактури е чрез менюто „Документи” > "Издадени документи" > "Проформа-фактури":

 

„Документи” > "Издадени документи" > "Проформа-фактури"