Съвместимост с Наредба Н-18

Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО) се нарича всяко софтуерно приложение, чрез което се извършва продажби на услуги и/или стоки чрез автоматизиран процес за обработка на информация. Под автоматизирана обработка на информация се разбира процеса от входирането до тяхното изписване/преотстъпване или продажба.

Версия 7.01 на програма „Фактуриране ЕУ“ отговаря на определението СУПТО, тъй като предлага всички необходими функции и процедури, включително продажби, сторно операции, фактуриране, проследяване на продажби и връзка с фискални устройства.

Подаването на коректна информация за използвания от вас СУПТО към НАП е от изключително голямо значение, в случаите, когато управлявате продажби чрез софтуер „Фактуриране ЕУ“, издавате документи за продажби на вашите клиенти и съответно приемате плащания изискващи регистрация във фискално устройство.

Важно! От тук можете да генерирате всички необходими данни: https://fakturirane.eu/nra-application/

Сроковете за внедряване на СУПТО са публикувани в сайта на НАП. До тогава е необходимо да приведете Вашата дейност в съответствие с разпоредбите в Наредба Н-18. Там са посочени изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обекти.

Когато декларирате закупения от Вас софтуер в НАП е необходимо да посочите неговото точно наименование. Ако използвате само Фактуриране ЕУ, наименованието, което трябва да декларирате в НАП е „ФАКТУРИРАНЕ ЕУ“. Договорът за стандартна поддръжка ни задължава да ви предоставим по всяко едно време работната версия на Фактуриране ЕУ, отговаряща на всички условия на НАП, която Вие от своя страна също можете да предоставите на НАП. Номерът на софтуера в списъка на НАП ще бъде на Ваше разположение в горния десен ъгъл на уеб сайта www.fakturirane.eu.

Лиценз за софтуера Фактуриране ЕУ може да бъде закупен само от фирмa „ЛИЦЕНЗ“ ЕООД, която е официален разпространител на софтуера. Минималният срок за ползване на софтуера е 1 година.

При декларирането на софтуера в НАП е необходимо да се посочи вида на инсталацията, която ползвате. В случаите, когато ползвате „ФАКТУРИРАНЕ ЕУ“ само на един компютър (с локална база данни), посочете тип „локална“. Ако ползвате „ФАКТУРИРАНЕ ЕУ“ на два или повече компютъра в локална мрежа, (с локална база данни) посочете тип „локална мрежа“. Ако ползвате „ФАКТУРИРАНЕ ЕУ“ с облачна база данни, изберете „облачна“. В случай, че не сте сигурни каква точно е вашата инсталация, моля свържете се с нас.

Датата на инсталация/инициализация на СУПТО, която трябва да посочите е същата, на която получавате лицензионния файл от нас. Датата е изписана и в меню „Настройки“ > „Лиценз и абонамент“.

Логическият адрес на работната станция е името на вашия компютър. Подробна информация за това можете да получите от системния администратор обслужващ вашия бизнес. Физическото местоположение на данните създавани от Фактуриране ЕУ са както следва:

 • „ФАКТУРИРАНЕ ЕУ“ на един компютър – това е работната машина, на която е инсталирана софтуера и където се намира СУБД. Използваната система за управление на бази данни от „ФАКТУРИРАНЕ ЕУ“ е Microsoft Access, произвеждана и поддържана от Microsoft Corporation. Технически разписана информация за местонахождението на данните можете да получите от своя системен администратор, който е инсталирал и настроил софтуера или от меню „Настройки“ – „Системна информация“.
 • „ФАКТУРИРАНЕ ЕУ“ на два или повече компютъра и работа в мрежа – това са няколко работни машини работещи в мрежа и споделящи една обща СУБД. Използваната система за управление на бази данни от „ФАКТУРИРАНЕ ЕУ“ е Microsoft Access, произвеждана и поддържана от Microsoft Corporation. Технически разписана информация за местонахождението на данните можете да получите от своя системен администратор, който е инсталирал и настроил софтуера или от меню „Настройки“ – „Системна информация“.
 • „ФАКТУРИРАНЕ ЕУ“ – с облачна база данни – използваната СУБД е MySQL и базата с данни е разположени на сървър в информационен център „Телепоинт“ на адрес ул. Овче поле 122, 1303 София, България.

Транспортният протокол за комуникация между Фактуриране ЕУ при лиценз от тип „облачна база данни е TCP/IP, а топологията на връзката с базата данни, която Фактуриране ЕУ използва е следната:

Клиент <-> Локална мрежа <-> Приложен сървър <-> База данни.

След потвърждаване на вашата заявка за абонамент за Фактуриране ЕУ, вие ще получите договор за стандартна поддръжка, който уточнява, че използвате платформата като СУПТО. При попълването на своята декларация (Приложение 32 от Наредба Н-18), Вие следва да посочите фирмата разработчик на Фактуриране ЕУ, а именно “ЛИЦЕНЗ” ЕООД с ЕИК 203772991. В случай, че имате сключен договор с друга оторизирана фирма, следва да посочите нейните данни.

В декларацията към НАП е необходимо да посочите номерата на всички фискални устройства (ФУ), с които работите. Имайте предвид, че ако управлявате своите продажби с Фактуриране ЕУ, според Наредба Н-18, Вие нямате право да използвате фискални устройства (ФУ), които не са свързани със Фактуриране ЕУ. Фискалните устройства (ФУ), които използвате е задължително да отговарят на изискванията описани в Наредба Н-18.

Фактуриране ЕУ може да комуникира с богат набор от нефискални печатащи устройства, като в това число влизат лазерни принтери, термо принтери, мастилено-струйни принтери и други. В случай, че имате въпроси относно случаите, в които е редно да се ползва нефискално печатащо устройство, моля не се колебайте да зададете въпросите си към експертите на НАП.

Фактуриране ЕУ разполага с вградена функционалност за фактуриране. Освен нея, Фактуриране ЕУ предлага възможност за закупуване и активиране на модул “Склад”. Модул “Склад” е разработен според изискванията на Наредба Н-18 и не предоставя дублираща функционалност.

Фактуриране ЕУ не използва никакви външни компоненти и разширения (plug-ins) . Ако имате активиран модул “Склад”, посочвате него като допълнителен компонент към Фактуриране ЕУ.

Версия 7.01 на Фактуриране ЕУ разполага с функционалност отговаряща на изискванията по т. 15, 16, 17, 18 и 19 от Приложение № 29 към чл. 52а. Това се изразява в достъп до функции за документиране на действията на потребителите в платформата.

Всички изисквания по т. 17 от Приложение №29 са спазени към момента на изготвяне на това ръководство.

Всички изисквания по т. 18 от Приложение №29 са спазени към момента на изготвяне на това ръководство, а именно предоставяне на информация за:

 • Обобщени данни за продажбите;
 • Данни за плащанията по продажбите;
 • Детайлни данни за продажбите;
 • Сторнирани продажби;
 • Анулирани продажби;
 • Обобщени данни за доставки;
 • Детайлни данни за доставки;
 • Движение на стоки за период;
 • Таблици с номенклатури.

Всички изисквания по т. 19 от Приложение №29 са спазени към момента на изготвяне на това ръководство. Дефиниран е одиторски профил и е наличен специализиран инструмент за достъп с права само за четене на информация и извличане на данни, необходими на инспекторите на НАП при изискване от тяхна страна.