Одиторски профил на НАП

При извършване на проверка в търговски обект лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС са длъжни по искане от орган по приходите незабавно да осигурят достъп до всички устройства, които работят с използвания в обекта софтуер – сървъри, работни станции, ФУ и др. В случай че местонахождението на част от устройствата е извън проверявания обект, до тях следва незабавно да се осигури отдалечен достъп.

При поискване от орган по приходите в хода на извършване на контролни действия в търговски обект, същото е длъжно незабавно да осигури:
1. достъп до конфигурирания в софтуера „одиторски профил“;
2. достъп до инсталирани локални софтуерни компоненти;

Като всеки модерен софтуер и СУПТО, програма “Фактуриране ЕУ” също разполага с такава функционалност.

Достъпът до одиторския профил се осъществява от меню „Настройки“ > „Потребителски достъп“.  Във формата, която се зарежда на екрана, натиснете раздел „Одиторски профил за НАП“ и натиснете бутона „Отваряне на одиторски профил“.

Този профил, който представлява отделен модул (изпълним файл – source кодът, на който е предоставен на НАП) разполага с всички необходимо справки описани в Наредба Н-18, както и функционалност за експорт на всички таблици от базата данни или част от тях в Excel формат.

При евентуална проверка в търговския обект, в който се използва “Фактуриране ЕУ”, за да не изпитват трудности проверяващите органи и проверката да мине по-бързо е необходимо да обясните и посочите как се отваря одиторския профил. След това те ще прегледат нужните справки, ще анализират данните и при необходимост ще изтеглят справките или цялата база данни в Excel формат.

Справките, които сме изброили по-долу могат да бъдат филтрирани по различни критерии (потребител, търговски обект, работно място, фискално устройство и др.).

 1. Потребителски действия

В базата с данни се записва основни потребителски действия, които извършват потребителите. За всяко действие се записва кода на потребителя, който го е извършил, имената,  длъжността (тъй като в софтуера не е дефинирано понятието роля сме заместили тази информация с длъжност) и датата и часа на действието. За някои видове действия се записва допълнителна информация – напр. за продажбите – УНП номер, за вход – IP адреса и др.

 • Вход в системата 
 • Изход от системата
 • Добавяне на потребител
 • Промяна на потребител
 • Промяна на права на потребител
 • Добавяне на нова стока/услуга
 • Промяна на стока/услуга
 • Добавяне на доставчик
 • Промяна на доставчик
 • Добавяне на клиент
 • Промяна на клиент
 • Добавяне на търговски. обект
 • Промяна на търговски обект
 • Добавяне на работно място
 • Промяна на работно място
 • Издава фактура
 • Регистрира доставка
 • Издава проформа
 • Издава разписка
 • Издава протокол
 • Нова продажба
 • Анулиране на продажба
 • Сторниране на продажба
 1. Обобщени данни за продажби (18.1 от Приложение № 29  към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „Уникален №“,“Системен №“,“Код на обект“,“Обект“,“Дата на откр.“,“Време откр.“,“Код работно място“,“Код на оператор“,“Обща сума без ДДС“,“Отстъпка“,“ДДС“,“Дължима сума“,“Фактура №“,“Фактура дата“,“Дата на прикл.“,“Време прикл.“,“Клиент код“,“Клиент име“

 1. Данни за плащанията по продажбите (18.2 от Приложение № 29  към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „Уникален № на продажба“,“Системен № на продажба“,“Дата на откр.“,“Дата на прикл.“,“Обща сума по продажба“,“Дата на плащане“,“Код на оператор“,“Платена сума без ДДС“,“ДДС“,“Вид на плащането“,“№ на ФУ“

 1. Детайлни данни за продажбите (18.3 от Приложение № 29  към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „Уникален № на продажба“,“Системен № на продажба“,“№ на стока/услуга“,“Наименование на стока“,“Количество“,“Цена без ДДС“,“Отстъпка (сума)“,“ДДС ставка“,“ДДС сума“,“Обща сума“

 1. Сторнирани продажби  (18.4 от Приложение № 29  към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „Уникален № на продажба“,“Системен № на продажба“,“№ на стока/услуга“,“Стока“,“К-во“,“Цена без ДДС“,“Отстъпка (сума)“,“ДДС ставка“,“ДДС сума“,“Обща сума“,“Дата на прикл.“,“Време прикл.“,“Дата на сторн.“,“Време сторн.“,“№ на ФУ“,“№ оператор“

 1. Анулирани продажби  (18.5 от Приложение № 29  към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „№ на стока/услуга“,“Стока“,“К-во“,“Цена без ДДС“,“Отстъпка (сума)“,“ДДС ставка“,“ДДС сума“,“Обща сума“,“Дата на откр.“,“Време на откр.“,“Дата на анул.“,“Време на анул.“,“№ оператор“

 1. Обобщени данни за доставки  (18.6 от Приложение № 29 към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „ID на запис“,“Дата на доставка“,“Време на дост.“,“Код на оператор“,“Доставчик – код“,“Доставчик – име“,“Фактура №“,“Фактура – дата“,“Сума на доставката без ДДС“,“Отстъпка“,“ДДС – сума“,“Обща сума“,“Вид на плащането“

 

 1. Детайлни данни за доставки  (18.7 от Приложение № 29 към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „Код на доставка“,“Код на стоката“,“Наименование на стоката“,“Количество“,“Единична цена“,“Отстъпка (сума)“,“ДДС сума“,“Обща сума“

 1. Движение на стоки за период  (18.8 от Приложение № 29 към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета:

 1. Стоки/услуги (18.9.1 от Приложение № 29  към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „Код“,“Наименование“,“Дата на конф.“,“Дата на посл. промяна“,“Дата на деактивиране“

 1. Доставчици (18.9.2 от Приложение № 29  към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „Код“,“ЕИК“,“Наименование“,“Дата на конф.“,“Дата на посл. промяна“,“Дата на деактивиране“

 1. Клиенти (18.9.3 от Приложение № 29  към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „Код“,“ЕИК“,“Наименование“,“Дата на конф.“,“Дата на посл. промяна“,“Дата на деактивиране“

 1. Видове операции (действия)(18.9.4 от Приложение № 29  към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „Код“,“Наименование“

 1. Видове плащания (18.9.5 от Приложение № 29  към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „Код“,“Наименование“

 1. Търговски обекти (18.9.6 от Приложение № 29  към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „Код“,“Наименование“,“Местонахождение“,“Дата на конф.“,“Дата на посл. промяна“,“Дата на деактивиране“

 1. Работни места (18.9.7 от Приложение № 29  към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „Код“,“Наименование“,“Търговски обект“,“№ на ФУ“,“Дата на конф.“,“Дата на посл. промяна“,“Дата на деактивиране“

 1. Потребители (оператори) (18.9.8 от Приложение № 29  към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „Код“,“Имена по документи“,“Дата на конф.“,“Дата на посл. промяна“,“Дата на деактивиране“

 1. Роли на потребителите (18.9.9 от Приложение № 29  към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: В софтуера не съществува понятие роля

 1. Права, присвоявани на ролите (18.9.10 от Приложение № 29  към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „Код“,“Наименование“