Знаете ли че?

 • С измененията в Наредба Н-18 се прекратява практиката на издаване на служебни бонове – особено често срещана по питейните заведения.
 • Сторнирането вече не се прави с хартиена бележка. Вместо това то ще се прави чрез отделна функция в касовия апарат.
 • За всеки ден, през който във ФУ са регистрирани продажби, лицата са длъжни да отпечатват пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис на фискалната памет.
 • Данните от дневния финансов отчет с нулиране се записват в данъчния терминал (ДТ) на ФУ.
 • Данъчният терминал служи за предаване на данните от ДТ към НАП по дистанционна връзка чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор.
 • След отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране задължително се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор.
 • Всяко ФУ има тестов режим като резултатът от теста се индицира.
 • При констатирана неизправност на връзката в три поредни финансови отчета работата на ФУ се блокира.
 • При загубване, кражба, унищожаване на ФУ, лицето е длъжно до 3 работни дни да уведоми ТД на НАП и сервизната фирма.
 • Всяка промяна в касовата наличност чрез въвеждане или извеждане на пари от ФУ се регистрира чрез операциите „служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми.
 • Задължително се издава фискална касова бележка за всяко плащане по продажба с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод.
 • Фискална касова бележка се издава при извършване на плащането, с изключение на случаите на разносна търговия (чл. 2, ал. 2), като лицата по чл. 2, ал. 1 и 2 са длъжни заедно с получаване на плащането да предоставят на клиента издадената фискална касова бележка.
 • Касова бележка не се издава само при окончателното плащане, а се издава при всяко едно плащане по продажбата.
 • При получаване на авансово плащане, търговецът е длъжен да издаде фискален фон.
 • След влизане в сила на измененията на Наредба Н-18 от 2018 г., ако имате ФУ и фактуриращ или складов софтуер, то софтуерът който използвате задължително трябва да е от списъка на НАП с одобрени софтуери.
 • В случай, че търговец бъде заловен след този срок да използва софтуер в същият търговски обект където е ФУ и този софтуер не е от списъка на НАП, той ще бъде глобен 10 000 лв. При повторно нарушение, глобата е 20 000 лв.
 • В случай, че търговец бъде заловен след този срок да използва софтуер в същият търговски обект където е ФУ и този софтуер не е от списъка на НАП, той ще бъде глобен 10 000 лв. При повторно нарушение, глобата е 20 000 лв.
 • Когато поръчката е предварително дефинирана от централен офис, използвайки СУПТО, се разпечатват ФБ.
 • Ако един софтуер е СУПТО, то той задължително генерира УНП за всички продажби и ФБ  за всички плащания с изключение на платените по банка и с ППП.
 • УНП се включва в касовата бележка и постъпва в реално време (до 5 мин.) чрез дистанционна връзка в НАП.
 • Когато поръчката се оформя „на място“, а разносвача не ползва софтуер, тогава се издава ФБ без УНП от кочан.
 • При опростени електронни магазини, при които самият магазин представлява заявяване на стоки от клиента, не е необходимо създаване на УНП/ФБ през нощта. Това може да стане на сутринта, след проверка на складовите наличности.
 • Началният момент на продажба, при който се назначава УНП, е моментът, при който, с достатъчна сигурност може да се приеме, че продажбата ще бъде извършена.
 • За да се разреши издаване на ФБ от кочан, при повреда на СУПТО е необходимо да се извика техника на ФУ, за да удостовери с протокол, че ФУ няма проблем.
 • Дневният финансов отчет с нулиране нулира парите в касата. Ако всяка сутрин имате начални пари в касата, примерно за да връщате ресто – това трябва да се отбелязва във ФУ всяка сутрин чрез операцията „служебно въвеждане“.
 • Трите възможни причини за сторно операция са: операторска грешка, рекламация/връщане или намаляване на данъчна основа.